| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/265/2012 Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d" i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 37.517.203 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.669.117 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.848.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości w wysokości 1.831.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.115.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) w wysokości 240.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 564.709 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 37.207.287 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.003.363 zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.203.924 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.831.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały ( w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, zadanie w kwocie 122.190 zł będzie realizowane przez Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia),

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.115.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 240.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zdań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 653.864 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 257.059 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 305.000 zł , z tego na:

a) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej - 72.060 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu oświaty - 12.940 zł,

c) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego - 75.000 zł,

d) wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej - 140.000 zł,

e) wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 5.000 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 309.916 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 794.540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.104.456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.876.912 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 930.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
1.794.540 zł , w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kaliskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości określonej w załączniku Nr 6 do uchwały,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy do kwoty 150.000 zł,

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza 2013 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Kaliskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 4.000.000 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU KALISKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK


Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie
budżetu Powiatu Kaliskiego na rok 2013

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2013 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/423/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planując dochody budżetu Powiatu uwzględniono:

1) przewidywane wykonanie w 2012 roku w oparciu o analizę wykonania dochodów na dzień 30 września 2012 roku,

2) informację Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. o ustaleniu:

- części oświatowej subwencji,

- części równoważącej subwencji,

- części wyrównawczej subwencji,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3) informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2012 r. o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

4) informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2012 r. o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i na realizację zadań własnych,

5) informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień
i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,

6) informację o środkach wynikających z umów dot. dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej,

7) dochody z majątku powiatu ustalono w wysokościach wynikających z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat,

8) pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanej ilości świadczonych usług
i obowiązujących cen jednostkowych.

Przy planowaniu wydatków Powiatu przyjęto:

1) zasadę racjonalności, celowości i zasadności,

2) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem nowych zadań,

3) wydatki majątkowe zaplanowano na zadania kontynuowane z 2012 roku oraz na zadania nowe rozpoczynające się w 2013 roku.

W planowanych wydatkach Powiatu Kaliskiego na 2013 rok zostały uwzględnione potrzeby finansowe obejmujące wydatki bieżące i majątkowe wynikające z przyjętych zadań.

W budżecie zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 794.540 zł na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki", które obejmuje dwa zadania inwestycyjne: "Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu " oraz "Termomodernizację budynku Interwencyjnego domu dziecka w Ostrowie Kaliskim"

Zaplanowano wydatki na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.104.456 zł - zgodnie z zawartymi umowami.

Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 257.059 zł, która stanowi 0,69% planowanych wydatków.

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 305.000 zł, która stanowi 0,82% planowanych wydatków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »