| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/265/2012 Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d" i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 37.517.203 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.669.117 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.848.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości w wysokości 1.831.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.115.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) w wysokości 240.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 564.709 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 37.207.287 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.003.363 zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.203.924 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.831.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały ( w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, zadanie w kwocie 122.190 zł będzie realizowane przez Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia),

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.115.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 240.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zdań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 653.864 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 257.059 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 305.000 zł , z tego na:

a) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej - 72.060 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu oświaty - 12.940 zł,

c) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego - 75.000 zł,

d) wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej - 140.000 zł,

e) wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 5.000 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 309.916 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 794.540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.104.456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.876.912 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 930.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
1.794.540 zł , w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kaliskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości określonej w załączniku Nr 6 do uchwały,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy do kwoty 150.000 zł,

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza 2013 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Kaliskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 4.000.000 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU KALISKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2013 ROK


Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie
budżetu Powiatu Kaliskiego na rok 2013

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2013 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/423/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planując dochody budżetu Powiatu uwzględniono:

1) przewidywane wykonanie w 2012 roku w oparciu o analizę wykonania dochodów na dzień 30 września 2012 roku,

2) informację Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. o ustaleniu:

- części oświatowej subwencji,

- części równoważącej subwencji,

- części wyrównawczej subwencji,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3) informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2012 r. o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

4) informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2012 r. o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i na realizację zadań własnych,

5) informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień
i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,

6) informację o środkach wynikających z umów dot. dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej,

7) dochody z majątku powiatu ustalono w wysokościach wynikających z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat,

8) pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanej ilości świadczonych usług
i obowiązujących cen jednostkowych.

Przy planowaniu wydatków Powiatu przyjęto:

1) zasadę racjonalności, celowości i zasadności,

2) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem nowych zadań,

3) wydatki majątkowe zaplanowano na zadania kontynuowane z 2012 roku oraz na zadania nowe rozpoczynające się w 2013 roku.

W planowanych wydatkach Powiatu Kaliskiego na 2013 rok zostały uwzględnione potrzeby finansowe obejmujące wydatki bieżące i majątkowe wynikające z przyjętych zadań.

W budżecie zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 794.540 zł na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki", które obejmuje dwa zadania inwestycyjne: "Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu " oraz "Termomodernizację budynku Interwencyjnego domu dziecka w Ostrowie Kaliskim"

Zaplanowano wydatki na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.104.456 zł - zgodnie z zawartymi umowami.

Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 257.059 zł, która stanowi 0,69% planowanych wydatków.

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 305.000 zł, która stanowi 0,82% planowanych wydatków.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »