| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 410/1; 411/1; 411/4; 411/3; 673; 674; 5079/17; 414/3; 414/4; 414/2; 415/1; 415/2; 419 (część); 544/1; 544/2; 416/1; 418; 420/1; 420/2; 421/1; 421/2; 422/1; 422/2; 417/2 (część); 423; 5095/10 położonych we wsi Dąbcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 410/1; 411/1; 411/4; 411/3; 673; 674; 5079/17; 414/3; 414/4; 414/2; 415/1; 415/2; 419 (część); 544/1; 544/2; 416/1; 418; 420/1; 420/2; 421/1; 421/2; 422/1; 422/2; 417/2 (część); 423; 5095/10 położonych we wsi Dąbcze, zwany dalej "planem", stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XXIV/210/2000 z dnia 2.06.2000r. ze zmianami.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej "rysunkiem planu" - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Rydzyny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Rydzyny o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) agroturystyce - należy przez to rozumieć działalność usługową prowadzoną przez rolników, polegającą na wynajmie pokoi w obrębie zabudowań, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i stanowiących zabudowę zagrodową,

2) budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią do celów garażowania pojazdów samochodowych;

3) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) materiale dachówkopodobnym - należy przez to rozumieć materiał o podobnych walorach estetycznych jak dachówka ceramiczna;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym ustala się usytuowanie budynku z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5m okapów, gzymsów, balkonów, galerii, przedsionków, tarasów i schodów zewnętrznych;

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym;

7) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

8) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

9) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

10) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych, minimalizujące uciążliwości od drogi krajowej.

§ 3.

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN oraz 2MN;

2) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczony symbolem RM;

3) teren sportu i rekreacji, oznaczony symbolem US;

4) lasy, oznaczone symbolami 1ZL oraz 2ZL;

5) teren zieleni izolacyjnej i infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem ZI/IT;

6) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony symbolem E;

7) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony symbolem KD-GP;

8) teren drogi publicznej, klasy lokalnej, oznaczony symbolem KD-L;

9) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW.

§ 4.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych;

2) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych;

3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) dopuszczenie lokalizowania szyldów i tablic informacyjnych, umieszczanych na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu, o maksymalnej łącznej powierzchni na jednej działce nieprzekraczającej 1m2 na terenach MN i RM oraz 6m2 na terenach US.

§ 5.

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;

2) nakaz zastosowania środków technicznych pozwalających na zachowanie dopuszczalnych norm akustycznych w pomieszczeniach dla stałego pobytu ludzi;

3) zakaz przekraczania, na terenach MN i RM, dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nakaz uzgodnienia zamierzeń inwestycyjnych z odpowiednimi służbami ochrony zabytków, ze względu na położenie terenu opracowania planu w strefie ochrony konserwatorskiej "W".

§ 7.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dopuszcza się wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg z uwzględnieniem przebiegu projektowanych sieci infrastruktury technicznej.

§ 8.

1. Dla terenów 1MN i 2MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego;

3) dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m2;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m2;

5) zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych;

6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 15% powierzchni działki;

7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;

8) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

9) dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 45o;

10) usytuowanie kalenicy głównej budynku mieszkalnego równolegle do drogi wewnętrznej;

11) dowolne usytuowanie kalenic budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych;

12) wysokość budynków mieszkalnych:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych;

b) nie więcej niż 9,0 m;

13) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b) nie więcej niż 6,0 m;

14) zastosowanie materiałów elewacyjnych w kolorach pastelowych;

15) zastosowanie dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto-czerwonym lub brązowym;

16) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny.

2. Dla terenu RM ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem agroturystyki;

2) zakaz lokalizacji budynków blaszanych;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy - 10% powierzchni działki;

4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;

5) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

6) dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 45o;

7) wysokość budynków:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) nie więcej niż 9,0 m;

8) zastosowanie materiałów elewacyjnych w kolorach pastelowych;

9) zastosowanie dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto-czerwonym lub brązowym;

10) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych, stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do rekreacji;

11) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny oraz dla funkcji agroturystyki 1,5 miejsca na jeden pokój do wynajęcia.

3. Dla terenu US ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;

2) dopuszczenie lokalizacji budynków usług gastronomii, budynków usług hotelarskich takich jak: hotel, hostel, schronisko młodzieżowe oraz budynku administracyjno-biurowego dla obsługi terenu;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury;

4) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych dla obsługi turystów, jak: wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego;

5) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych, stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do rekreacji;

6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki z zaznaczeniem, iż powierzchnia pojedynczego budynku nie może być większa niż:

a) dla budynku hotelowego, hostelu lub schroniska młodzieżowego - 400 m2,

b) dla budynku gastronomicznego oraz administracyjno - biurowego - 250 m2;

7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki;

8) wysokość budynków:

a) do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) nie więcej niż 12,0 m;

9) dachy dowolne;

10) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów i ścieżek rowerowych;

11) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych o szerokości minimum 6,0m;

12) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:

a) 3 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,

b) 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,

c) 3 stanowisk na każde 10 łóżek hotelowych,

d) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej innych obiektów;

e) dla obiektów hotelowych zapewnienie dojazdu dla autobusów oraz zapewnienie minimum 1 miejsca postojowego dla autobusów na każde 80 łóżek hotelowych.

4. Dla terenów 1ZL i 2ZL ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie obecnej leśnej funkcji terenu;

2) zakaz zabudowy;

3) obowiązek zalesienia terenu.

5. Dla terenów ZI/IT ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nakaz nasadzeń zieleni izolacyjnej;

2) dopuszczenie budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury komunikacyjnej w tym ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych;

4) dopuszczenie lokalizacji ekranów akustycznych.

6. Dla terenu E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację stacji transformatorowej;

2) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych.

§ 9.

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się:

1) nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z położenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu: Krzywińsko-Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra;

2) nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z położenia na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych OSN w zlewni rzeki Rowu Polskiego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z położenia na obszarze szczególnej ochrony wód powierzchniowych - zlewnia chroniona, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10.

1. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Ustala się minimalną powierzchnię działki w wielkości:

1) dla terenów MN - 1900m2;

2) dla terenu RM - 13000m2;

3) dla terenu US - 3500m2.

§ 11.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach sąsiednich;

2) nakaz zgłoszenia Szefostwu Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP lokalizacji budowli o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t., przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;

3) dopuszczenie zastosowania środków ochrony w postaci np. barier akustycznych, zieleni izolacyjnej, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych poszczególnych obiektów i terenów w celu zmniejszenia emisji hałasu z drogi krajowej nr 5 do poziomu określonego w przepisach odrębnych.

§ 12.

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie systemów komunikacji:

a) drogę publiczną, klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczoną symbolami KD-GP,

b) drogę publiczną, klasy lokalnej, oznaczoną symbolem KD-L, o szerokości 12,0m,

c) drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW,

d) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenie dróg,

e) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenów dróg KD-L oraz KDW zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obsługę komunikacyjną:

a) terenów 1MN i 2MN z drogi wewnętrznej KDW,

b) terenu RM z drogi publicznej KD-L,

c) terenu US z drogi publicznej KD-L,

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci,

b) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych ujęć wody;

4) w zakresie sieci kanalizacyjnej:

a) odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków,

c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych w obrębie działki, bez naruszania interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg do gruntu lub rowów przydrożnych, poprzez urządzenia podczyszczające, lub do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;

7) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw niskoemisyjnych z zastosowaniem urządzeń niepowodujących przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem wprowadzania źródeł energii odnawialnych i energii elektrycznej;

8) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej sieci elektroenergetycznej;

9) obowiązek magazynowania segregowanych odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji, i zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne.

§ 13.

Nie wyznacza się terenów, dla których należy określić sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14.

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 15.

Dla terenów gruntów leśnych o powierzchni 0,014 ha uzyskano zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

§ 16.

Dla terenów gruntów leśnych o powierzchni 0,015 ha i 0,07ha uzyskano zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej Rydzyny


Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/2012
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII 174 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/2012
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII 174 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/174/2012
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII 174 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »