| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/262/12 Rady Gminy Kościan

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Kościan uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 41.935.463 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.935.463 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.635.897 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 513.958 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 45.043.164 zł .,z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.313.964 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 9.729.200 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Szczegółowe zestawienie inwestycji gminnych przedstawia załącznik nr 5.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.635.897 zł .- zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) wydatki związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.235 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 726.227 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.107.701 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.273.341 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.165.640 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.273.341 zł., w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.107.701 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.165.640 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 6.273.341 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i wydatki majątkowe,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kościan do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 179.000 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 50.000 zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 400.000 zł.,

2) celową w wysokości 208.930 zł.,

- 88.930 zł. - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 120.000 zł. - na wypłatę dodatku dla nauczycieli.

§ 11. Ustala się kwotę 2.500.000 zł., do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »