| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/ 330 /2013 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 7.30 do godziny 12:30, natomiast w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od godziny 8.00 do godziny 13.00.

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica realizowane są odpłatnie.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1, wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu w przedszkolu.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. Opłata o której mowa w § 2 ust. 2 podlega corocznej waloryzacji zgodnie z przepisem art. 14 ust. 5b-5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 4. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:

1) o 25% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;

2) w przypadku, gdy koszty żywienia dziecka w przedszkolu pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej;

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rokietnica korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest przedstawić dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Marian Jakobsze

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »