| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/338/2013 Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594. z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 36 165 955,54 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 32 953 690,80 zł, - dochody majątkowe w kwocie 3 212 264,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 245 787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

2)dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 123 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej Uchwały,

3)dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 183 648,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 36 665 955,54 zł, z tego: - wydatki bieżące 29 826 031,80 zł, - wydatki majątkowe 6 839 923,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 245 787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,

2)wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 123 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały,

3)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 4 184 549,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł.

2. Środki z przychodów budżetu w kwocie 1 152 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 500 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 10 000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 zł.

3. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów w kwocie 1 152 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 652 000,00 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 767 612,00 zł, w tym:

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 157 112,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe - 1 050 142,00 zł oraz dotacje celowe - 106 970,00 zł,

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 610 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe - 223 500,00 zł, dotacje celowe 387 000,00 zł.

§ 5. Określa się kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej Uchwały oraz kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 8b do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 142 000,00 zł, w tym na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 złotych,

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 642 000,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 492 021,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Krobi może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, za wyjątkiem zobowiązań związanych z realizacją zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2014 - 2025.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2)dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

3)dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6)udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 10 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117 800,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 32 200,00 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 870 021,00 zł, w tym:

1)ogólną w wysokości 110 000,00 zł,

2)celowe w wysokości 760 021,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 180 000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł,

c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,

d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2014 - 5 000,00 zł,

e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2014 - 492 021,00 zł.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4a

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4b

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 5b do wydatków unijnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

zał 7a - dotacje dla jst

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Zał 7b - dotacje spoza jst

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 8a - zadania z opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 8b - zadania z opłat produktowych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 9 - fundusz sołecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »