| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/413/13 Rady Gminy Złotów

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości28.306.863 zł,z tego:

- dochody bieżące w kwocie26.917.774 zł,

- dochody majątkowe w kwocie1.389.089 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.934.609 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie2.110.242 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości29.969.906 zł,z tego :

- wydatki bieżące w wysokości24.600.358 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości5.369.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2 a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.934.609 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań j.s.t., w kwocie3.821.995 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie1.663.043zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczek i kredytów krajowych oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.714.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie2.051.078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie4.214.121 zł,w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie500.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie1.060.485 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie2.051.078 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie602.558 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych476.608 zł

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych1.321.933 złzgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości500.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości3.714.121 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty50.000 zł, do przenoszenia limitu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie81.451 złprzeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie78.951 złoraz na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie2.500 zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości156.026 zł,

2) celowe w wysokości296.660 złz przeznaczeniem na:

a) dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Złotów-Święta 50.000 zł,

b) wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia przy Komendzie Powiatowej PSP warsztatu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych 4.160 zł,

c) dotację celową - pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 5.000 zł,

d) pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 ust. 6 oraz art. 31 ust. 2-3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 19.500 zł,

e) dopłatę do ceny 1 m3ścieków w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. 108.000 zł,

f) dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2014 r. 10.000 zł,

g) dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba w Sławianowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła w Kleszczynie 30.000 zł,

h) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/413/13
Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/413/13
Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/413/13
Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/413/13
Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/413/13
Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/413/13
Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/413/13
Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/413/13
Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »