| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/194/2013 Rady Gminy Rychtal

z dnia 28 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit.d i lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2013 r.,poz.594 z poźn. zm. ). art. 212,214,215,222,235,236-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2013 r. , poz. 885 z poźn. zm ). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na rok 2014 w wysokości 11.151.789 złotych, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 10.958.275 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 193.514 złotych ,

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.251.651 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 93.514 złotych.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2014 w wysokości 10.701.677 złotych. , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

1) wydatki bieżące w wysokości 10.468.234 złotych , w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń kwota 5.502.811 złotych,

b) dotacji w wysokości 227.260 złotych ,

c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 170.000 złotych ,

2) wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 233.443 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.251.651 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000 złotych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 57.000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 450.112 złotych przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 450.112 złotych .

§ 6.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 450.112 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7.

Tworzy się rezerwy w kwocie 37.000 złotych w tym :

1) ogólną w wysokości 12.000,00 złotych

2) celową w wysokości 25.000 złotych , z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25.000 złotych

§ 8.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 72.500 złotych ,

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 154.760 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000 złotych , w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 złotych.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 złotych

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Ustala się kwotę 200.000, złotych , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania ,które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Bakalarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV 194 2013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV 194 2013


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV 194 2013


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV 194 2013


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV 194 2013


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV 194 2013


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV 194 2013


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV 194 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »