| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/309/2014 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej, przyznanej pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318) oraz art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 i poz.509) Rada Miejska w Opalenicy uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w %

powyżej 100% do 130%

20%

131 % do160%

60%

161% do 200%

70%

201% i więcej

100%

§ 2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy spadkowej;

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej - jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z ust. 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

§ 3. Świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub w całości jeżeli dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu przekracza kryteria dochodowe wynikające z art.8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, stanowiłoby dla osoby lub rodziny zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może odstąpić od żądania zwrotu świadczenia.

§ 5. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej:

1) zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Wysokość i sposób zwrotu, w tym wysokość rat i okres spłaty określa w drodze decyzji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy na podstawie wniosku pracownika socjalnego oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego;

2) okres spłaty nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy;

3) wpłata za dany miesiąc powinna być dokonana do ostatniego dnia miesiąca.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/134/04 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29.10.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Szwechłowicz


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/309/2014 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej, przyznanej pod warunkiem zwrotu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Rada Miejska ustala w drodze uchwały szczegółowe zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej m.in. na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, celowe, będące w zakresie zadań własnych. Zwrot świadczeń z pomocy społecznej następuje w przypadku, gdy dochód na osobę samotnie gospodarującą, czy też dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Oceny sytuacji życiowej świadczeniobiorcy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, i w decyzji określa zasady zwrotu.

Wobec powyższego uchwała jest zasadna.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »