| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr RPK/4/2014 Burmistrza Trzcianki; Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego w Trzciance, zawarte w dniu 28 marca 2014 r. pomiędzy GMINĄ TRZCIANKA, reprezentowaną przez Krzysztofa Czarneckiego - Burmistrza Trzcianki, przy kontrasygnacie Bożeny Niedzwieckiej - Skarbnika Gminy, a POWIATEM CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIM reprezentowanym przez Wiesława Maszewskiego - Starostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Tadeusza Teterusa - Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, przy kontrasygnacie Ewy Dymek - Skarbnika Starostwa Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego w Trzciance, zawarte w dniu 28 marca 2014 r. pomiędzy GMINĄ TRZCIANKA, reprezentowaną przez Krzysztofa Czarneckiego - Burmistrza Trzcianki, przy kontrasygnacie Bożeny Niedzwieckiej - Skarbnika Gminy, a POWIATEM CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIM reprezentowanym przez Wiesława Maszewskiego - Starostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Tadeusza Teterusa - Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, przy kontrasygnacie Ewy Dymek - Skarbnika Starostwa Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVII/426/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu środków na realizację przez powiatową placówkę, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, zadania związanego z organizacją ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, zostaną zrealizowane w dniach 27 - 28 września 2014 r.

§ 3. Na realizację zadania określonego w § 1 gmina Trzcianka przekaże dotację celową w wysokości 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

§ 4. Gmina Trzcianka przekaże dotację, o której mowa w § 3, na rachunek bankowy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia.

§ 5. 1. W przypadku niewykonania powierzonych zadań, dotacja podlega zwrotowi w całości, w terminie 15 dni od dnia, w którym zadanie miało być zrealizowane.

2. W przypadku wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, powiat czarnkowsko-trzcianecki zobowiązany jest do zwrotu dotacji w całości lub części, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 i 2 podlega zwrotowi na rachunek gminy Trzcianka.

§ 6. Przyjmujący zadanie prowadzi na bieżąco dokumentację związaną z jego realizacją i przedstawia gminie Trzcianka rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym w terminie 30 dni po zakończeniu zadania, według wzoru stanowiącego załącznik do porozumienia.

§ 7. Przyjmujący zadanie zobowiązuje się przekazać informację z działalności objętej dofinansowaniem Referatowi Promocji, Kultury i Sportu gminy Trzcianka.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 9. Porozumienie zawiera się do czasu wykonania przedmiotu porozumienia.

§ 10. Ewentualne spory wynikłe z realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego


Wiesław Maszewski


Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego


Tadeusz Teterus


Skarbnik Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego


Ewa Dymek

Burmistrz Trzcianki


Krzysztof Czarnecki


Skarbnik Gminy


Bożena Niedzwiecka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »