| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Lisków; Zarządu Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie powierzenia Gminom zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,


zawarte w dniu 29 maja 201 4 r. pomiędzy

Powiatem Kaliskim reprezentowanym przez:

1) Krzysztofa Nosala - Starostę Kaliskiego

2) Andrzeja Dolnego - Wicestarostę

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Gminą Lisków reprezentowaną przez:

Marię Krawiec - Wójta Gminy Lisków

zwaną dalej "Przyjmującym".

na podstawie art.5 ust.2 i3 ustawy dnia5 czerwca1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,poz. 595 ) oraz:

1) uchwały Nr XLI/425/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminom zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,

2) uchwały Nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 8 maja 2014r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych polegających na przebudowie dróg powiatowych, strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Powierzający powierza a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zadanie pn: "Przebudowa drogi nr 4613 P w m. Trzebienie w zakresie chodnika"

2. Zakres zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) wykonanie robót budowlanych,

2) sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

3. Na realizację zadania określonego w ust.1 Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 32 500,00 zł (słownie zł: .trzydzieści dwa tysiące pięćset 00/100).

§ 2. Do obowiązków Przyjmującego należy zgłoszenie robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 4613 P w m. Trzebienie w zakresie chodnika, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

§ 3. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 4. Środki finansowe zostaną przekazane na konto bankowe Przyjmującego w Bank Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/ Lisków nr 53 8404 0006 2002 0010 3105 0001 w terminie do 30 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 5. Powierzający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją powierzonego zadania
w szczególności poprzez:

1) nadzór w osobie przedstawiciela Powierzającego,

2) żądanie informacji o realizacji zadania,

wgląd do dokumentacji związanej z realizacją zadania,

uczestniczenie przedstawiciela Powierzającego w odbiorze zadania od wykonawcy robót.

§ 6. 1. Przyjmujący zobowiązany jest przedłożyć Powierzającemu rozliczenie rzeczowo - finansowe
zadania określonego w § 1w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r..

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać co najmniej :

1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania wraz z obmiarem robót,

2) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania,

3) kopie rachunków, faktur, protokoły odbioru robót, umów z wykonawcami (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).

§ 7. 1. Przyjmujący zobowiązany jest zgłosić Powierzającemu fakt zakończenia robót, o których mowa
w § 1 porozumienia.

2. Przyjmujący poinformuje Powierzającego o terminie odbioru robót.

3. Powierzający może sprawdzić wykonanie robót przez Przyjmującego w wyznaczonym przez
siebie terminie o którym poinformuje Przyjmującego.

§ 8. Po wykonaniu zadania Przyjmujący zobowiązany jest przekazać zakończoną inwestycję protokołem przekazania-przyjęcia środka trwałego (PT) w terminie do 15 grudnia 2014 r.

§ 9. Przyjmujący odpowiada za zgodne z prawem wykonanie powierzonego zadania.

§ 10. Przyjmujący nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na inny cel niż określony
w porozumieniu.

§ 11. 1. Niewykorzystana, zgodnie z warunkami niniejszego porozumienia kwota dotacji zostanie zwrócona Powierzającemu zgodnie z artykułem 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

2. W razie stwierdzenia wydatkowania dotacji lub jej części w sposób niezgodny z zapisami
niniejszej umowy Przyjmujący zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 15 dni kwoty dotacji lub jej
odpowiedniej części wydatkowanej w sposób nieprawidłowy wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.).

§ 12. Zwrot całości lub części dotacji w przypadkach określonych w § 11 porozumienia Przyjmujący dokona na konto Powiatu Kaliskiego w Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia
nr 49 1440 1101 0000 0000 1426 8138.

§ 13. Przy wydatkowaniu środków finansowych przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia obowiązuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 14. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 16. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

POWIERZAJĄCY PRZYJMUJĄCY

STAROSTA KALISKI


Krzysztof Nosal


WICESTAROSTA


Andrzej Dolny

WÓJT GMINY LISKÓW


Maria Krawiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »