| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/420/2014 Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 16 września 2014r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca o sporcie ( Dz. U. z 2014r., poz. 715 ) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Września.

2. Celem publicznym, jaki zamierza osiągnąć Gmina Września w zakresie sportu jest:

1)poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2)osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3)promocja sportu i aktywnego trybu życia;

4)poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

5)umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy.

3. Finansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane w formie dotacji celowej dla klubów sportowych.

4. Środki finansowe na wsparcie rozwoju sportu określone są corocznie w uchwale budżetowej Gminy Września.

§ 2. Cel i warunki otrzymania dotacji.

1. Dotację celową mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Września niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Dotacja celowa może być przeznaczona na:

1)realizację programów szkolenia sportowego,

2)zakup sprzętu sportowego,

3)pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)koszty organizacji obozów sportowych,

5)sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6)koszty obsługi administracyjnej dotyczącej zadania objętego dotacją,

7)pokrycie kosztów transportu związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych,

8)pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

9)finansowanie opłat startowych i wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych,

10)pokrycie kosztów delegacji sędziowskiej.

3. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1)transfery zawodnika z innego klubu,

2)zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

5)koszty, które klub sportowy poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 3. Tryb udzielania dotacji

1. Dotacja na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu może być przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września na wniosek klubu sportowego. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. W roku 2014 wnioski można składać w terminie do 31 grudnia.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Września wzywa i wyznacza klubowi sportowemu termin do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

4. Wniosek, którego wady nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1)oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,

2)wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych,

3)przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu przedsięwzięcia i planowanych efektów.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Września.

§ 4. Umowa o dotację:

1. Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Września a klubem sportowym, któremu przyznano dotację.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania lub na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

3. W treści umowy można zawrzeć postanowienie dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.

4. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa, jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 5. 1. W terminie określonym w umowie, klub sportowy rozlicza się z wykorzystania dotacji oraz wykonania zadania.

2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu prawidłowo wypełnionego druku, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


Bożena Nowacka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/420/2014
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zał 1 WOS U 420


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/420/2014
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zał 2 WOS U 420

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »