| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie Statutu Sołectwa Orzeszkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy Kwilcz uchwala STATUT SOŁECTWA ORZESZKOWO, w następującym brzmieniu:             

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Orzeszkowo stanowi wspólnotę samorządową tego Sołectwa.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kwilcz i działa w ramach jej osobowości prawnej.

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Orzeszkowo, która jest jednocześnie siedzibą organów Sołectwa oraz wsie: Dąbrowa, Kozubówka, Leśnik, Nowa Dąbrowa, Nowy Młyn i Pólko.

4. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm..);

2) Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Kwilcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 4006 r., z późn. zm.);

3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa Orzeszkowo, w tym:

1) obszar sołectwa;

2) zakres zadań sołectwa;

3) organizację i zadania organów sołectwa;

4) zasady i tryb wyborów organów sołectwa;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa.

2. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:

1) Gmina - Gminę Kwilcz,

2) Rada Gminy - Radę Gminy Kwilcz,

3) Wójt – Wójta Gminy Kwilcz,

4) Urząd Gminy – Urząd Gminy Kwilcz,

5) sołectwo – sołectwo Orzeszkowo,

6) Statut - Statut sołectwa Orzeszkowo,

7) Sołtys – Sołtysa sołectwa Orzeszkowo,

8) Rada Sołecka – Radę Sołecką sołectwa Orzeszkowo,

9) Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie sołectwa Orzeszkowo,

10) stały mieszkaniec sołectwa – osoba, której miejscem zamieszkania jest wieś, o której mowa w § 1 ust. 3 Statutu.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 3. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych organów gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy wystąpi o to Rada Gminy bądź Wójt;

3) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

4) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie określonym w statucie gminy;

5) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć i występowanie o podjęcie odpowiednich uchwał;

6) organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

7) współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa, głównie poprzez ułatwienie im kontaktów z wyborcami;

8) współpraca z organizacjami i instytucjami pozarządowymi;

9) dbałość o składniki mienia komunalnego znajdującego się na obszarze sołectwa;

10) należyte zabezpieczenie majątku komunalnego, jego właściwą eksploatacją oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem;

11) podtrzymywanie tradycji kulturowych na swoim terenie.

§ 4. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał;

2) wydawanie opinii;

3) współpracę w organizacji spotkań radnych i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

4) zgłaszanie wniosków do Wójta, Rady i jej komisji;

5) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form współzawodnictwa mieszkańców;

6) przyjmowanie wniosków;

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

Rozdział 3.
ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANÓW SOŁECTWA

§ 5. Organami sołectwa są:

1) Sołtys;

2) Zebranie Wiejskie.

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys.

3. Rada Sołecka pełni funkcję opiniodawczo – doradczą.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 7. 1. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim stałym mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2. Podstawą do ustalenia liczby uprawnionych do udziału w zebraniu jest informacja ze stałego rejestru wyborców wydawana przez właściwą komórkę Urzędu Gminy w Kwilczu.

3. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się Zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu Zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

4. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim upoważnia do:

1) zabierania głosu w dyskusji;

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał;

3) głosowania;

4) zgłaszania kandydatur i kandydowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć: Wójt lub jego przedstawiciele. Mogą oni zabierać głos poza kolejnością.

6. W Zebraniu Wiejskim mogą również uczestniczyć radni Rady Gminy i inne zaproszone osoby.

7. W przypadku, gdy przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba obecna na zebraniu jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz udzielenia stosownych wyjaśnień.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu;

4) na pisemny wniosek Wójta;

5) na wniosek Rady Gminy.

3. Jeśli mimo złożonego wniosku w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 – 5 Sołtys w terminie 7 dni lub terminie późniejszym wskazanym przez wnioskodawcę nie zwołał Zebrania Wiejskiego, Zebranie zwołuje Wójt. W zarządzeniu ustala miejsce i termin (dzień i godzinę) Zebrania.

4. Wójt w formie zarządzenia zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej albo odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej. W zarządzeniu ustala miejsce i termin (dzień i godzinę) Zebrania, porządek obrad oraz wyznacza przewodniczącego obrad.

§ 9. 1. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa. Zawiadomienie wywiesza się na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności miejsce, termin oraz planowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zebranie może zostać zwołane w trybie pilnym. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym, że zawiadomienie o zebraniu wywiesza się na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.

4. Do wyborów, o których mowa w § 8 ust. 4 Statutu, zastosowanie mają postanowienia § 25 Statutu.             

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie jest prawomocne, gdy mieszkańcy zostali o nim zawiadomieni zgodnie z wymogami Statutu oraz uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Dla prawomocności Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w § 8 ust. 4 Statutu, liczba osób wynosi co najmniej 1/10 uprawnionych.

3. Dla prawomocności Zebrania Wiejskiego, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, liczba osób wynosi co najmniej 1/10 uprawnionych..

4. Przez osobę uprawnioną do udziału w Zebraniu rozumie się osobę, o której mowa w § 7 ust. 1 Statutu.

5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano liczby mieszkańców, określonej w ust. 1 – 3, zebranie to zamyka się, a w protokole z zebrania wskazuje się powód jego zamknięcia.

6. W przypadku zebrania nie dotyczącego spraw wskazanych w ust. 2 i ust. 3, przewodniczący obrad informuje uczestników Zebrania o wyznaczeniu drugiego terminu tego zebrania, które odbywa się po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego zebrania w tym samym dniu i miejscu. Postanowień ust. 1 nie stosuje się.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 zachowują swoją ważność ogłoszenia o zwołaniu pierwszego zebrania w zakresie wskazanego porządku obrad.

§ 11. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach sołectwa.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej;

2) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa;

3) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym będącym w dyspozycji sołectwa oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego źródła;

4) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

5) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał, w szczególności planu zagospodarowania przestrzennego, przepisów prawa miejscowego;

6) określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa, w szczególności środków funduszu sołeckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim;

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Sołtysa, Rady Sołeckiej lub członków Zebrania Wiejskiego.

§ 12. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego, a nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej najstarszy wiekiem.

4. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i na Zebraniu nie jest obecny żaden z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy wybrany przez Zebranie uczestnik, mający prawo udziału w Zebraniu.

5. Sołtys lub inna osoba przewodnicząca obradom Zebrania, o których mowa w ust. 2 – 3 przygotowują porządek obrad i poddają go pod głosowanie na początku Zebrania Wiejskiego.

6. Na osobach, o których mowa w ust. 5 spoczywa obowiązek zorganizowania obsługi Zebrania Wiejskiego, w szczególności zapewnienia protokołowania jego przebiegu.

7. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt może wyznaczyć pracownika Urzędu do kontaktu z sołectwem.

§ 13. 1. Przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego uprawniony jest do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu głosu poza kolejnością,

3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4) odebraniu głosu,

5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6) poddaniu wniosku pod głosowanie,

7) żądaniu zachowania powagi od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jegoprzedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków.

2. O ile przepisyustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „ZA” musi być większa od liczby głosów „PRZECIW”. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, nie zapadają; stosowną informację w tym przedmiocie zamieszcza się w protokole z zebrania oraz na dokumencie, który był poddany rozstrzygnięciu przez Zebranie.

3. Uchwały, opinie i wnioski Zebrania Wiejskiego podpisuje osoba przewodnicząca obradom Zebrania Wiejskiego.

§ 15. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący obrad ZebraniaWiejskiego i protokolant.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego, zawiadamianie o jego terminie i miejscu z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 4 Statutu;

2) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;

3) składanie sprawozdań z działalności w trakcie Zebrania Wiejskiego;

4) reprezentowanie sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta;

5) gospodarowanie mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwu;

6) organizowanie wspólnych prac mieszkańców sołectwa przy przedsięwzięciach społecznie użytecznych oraz samopomocy mieszkańców, w szczególności dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub niepełnosprawnością;

7) wykonywanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;

8) podawanie do wiadomości mieszkańców – w sposób zwyczajowo przyjęty – komunikatów i publikacji przekazanych przez Wójta lub Urząd Gminy;

9) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wójta;

10) posiadanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sołectwa obejmującej w szczególności: statut, uchwały Zebrania Wiejskiego, protokoły obrad Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej;

11) doręczanie mieszkańcom sołectwa decyzji podatkowych;

12) doręczanie mieszkańcom Sołectwa ogłoszeń i innych pism w zwyczajowo przyjęty sposób;

13) bieżący nadzór nad działalnością świetlicy i mienia znajdującego się na terenie sołectwa;             

§ 17. 1. W zakresie określonym w § 16 ust. 2 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Działalność organów Sołectwa i Rady Sołeckiej jest jawna.

3. Działalność w organach sołectwa i Radzie Sołeckiej ma charakter społeczny.

4. Rada Sołecka liczy od 2 do 6 członków i działa pod przewodnictwem Sołtysa.

5. Liczbę członków wchodzących w skład Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie każdorazowo przed dokonaniem wyboru Rady Sołeckiej w formie uchwały; liczba członków Rady Sołeckiej jest ustalana na daną kadencję.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są zwoływane przez Sołtysa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razyw roku.

7. Sołtys może upoważnić osobę wchodzącą w skład Rady Sołeckiej do zastępowania go w jego obowiązkach.

§ 18. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do chwili nowych wyborów.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ulega zakończeniu przed upływem kadencji:

1) z chwilą śmierci;

2) z chwilą odwołania w trybie określonym w § 19 Statutu;

3) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Wójtowi.

4) z chwilą utraty prawa wybierania.

§ 19. 1. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą występować mieszkańcy sołectwa, których wniosek poprze co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, poprzez złożenie podpisu pod wnioskiem. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Wójta.

2. O odwołanie może wystąpić Wójt lub Rada Gminy z własnej inicjatywy, jeśli:

1) Sołtys nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 16 Statutu;

2) Sołtys lub członek Rady Sołeckiej dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska;

3) zachodzi inna przyczyna powodująca długotrwałą niemożność pełnienia funkcji przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. O odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys z własnej inicjatywy, jeśli:

1) członek Rady Sołeckiej dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska;

2) zachodzi inna przyczyna powodująca długotrwałą niemożność pełnienia funkcji przez członka Rady Sołeckiej.

4. Osobę objętą wnioskiem o odwołanie Wójt powiadamia o terminie i miejscu zebrania na piśmie; powiadomienie powinno być również dostarczone do wiadomości Rady Gminy.

5. Na prośbę osoby objętej wnioskiem o odwołanie, przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego obowiązany jest umożliwić jej złożenie wyjaśnień przed głosowaniem w sprawie odwołania.

6. W celu przeprowadzenia głosowania Zebranie Wiejskie powołuje komisję skrutacyjną, do której stosuje się § 27 Statutu.

7. Głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie: „ZA” (głos za odwołaniem) lub „PRZECIW” (głos przeciw odwołaniu) na karcie do głosowania. Do głosowania stosuje się odpowiednio § 28 ust 2 i 3 oraz § 29 ust. 1 Statutu.

§ 20. 1. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji Sołtys, a także członek Rady Sołeckiej może wykonywać swoje obowiązki do dnia wyboru nowego Sołtysa lub nowego członka Rady Sołeckiej.

2. Podstawą do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 jest pisemne wyrażenie zgody osoby pełniącej dotychczas funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej złożone Wójtowi najpóźniej w dniu rezygnacji z pełnionej funkcji.

ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 21. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych przez właściwy organ wyborczy.

§ 22. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.             

§ 23. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.

§ 24. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie posiadającej prawo wybierania.

§ 25. 1. Zarządzenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się dowiadomości mieszkańców sołectwa w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

2. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego zwołanego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać:

1) stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego;

2) sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji;

3) dyskusję nad sprawozdaniem;

4) powołanie komisji skrutacyjnej;

5) zgłoszenia kandydatur na Sołtysa;

6) przeprowadzenia głosowania;

7) określenie – uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej;

8) zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;

9) przeprowadzenie głosowania.

§ 26. 1. Wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

2. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej spośród stałych mieszkańców sołectwa zgłaszają ustnie podczas Zebrania Wiejskiego osoby uprawnione do głosowania.

3. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można także zgłaszać na piśmie z podpisami zgłaszających uprawnionych do głosowania.

4. Przewodniczący Zebrania pyta każdego z kandydatów, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej oraz spełnieniu wymogów w zakresie prawa wybierania zgodnie z wymogami niniejszego statutu, zgłasza Zebraniu Wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków Zebrania Wiejskiego, w głosowaniu jawnym.

6. Uprawnieni mieszkańcy głosują na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wyłącznie osobiście podczas Zebrania Wiejskiego.

§ 27. 1. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący Zebrania i odbywa się w głosowaniu jawnym.

4. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

5. Do zadań komisji w ramach przeprowadzenia głosowania należy:

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia głosowania i warunków ważności głosu;

2) przygotowanie kart do głosowania i rozdanie uprawnionym uczestnikom zebrania;

3) zebranie kart do głosowania do urny;

4) ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie;

5) sporządzenie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

6. Protokół podpisują przewodniczący komisji oraz jej członkowie i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

7. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania wiejskiego.

§ 28. 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

2. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania.

3. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania. Komisja otrzymuje karty do głosowania od pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w zebraniu.

§ 29. 1. Uczestnik zebrania otrzymuje od komisji karty do głosowania opatrzone pieczęcią RADA GMINY KWILCZ

2. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania wpisuje komisja. Kandydatury zapisuje się na karcie według kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie: „ZA” (głos za kandydaturą) lub „PRZECIW” (głos przeciw kandydaturze) na karcie do głosowania: jednego z kandydatów na Sołtysa, od jednego do kilku kandydatów na członka Rady Sołeckiej, nie więcej niż ustalony skład Rady Sołeckiej.

4. Nieważne są głosy:

1) oddane na kartach całkowicie przedartych,

2) oddane na kartach nieopatrzonych pieczęcią RADA GMINY KWILCZ;

3) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca pozostawił więcej niż jedno nieskreślone nazwisko wśród kandydatów na Sołtysa;

4) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca pozostawił więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej, określona w trybie § 17 ust. 3;

5) oddane na kartach do głosowania, na których umieszczono inne nazwiska kandydatów, niż osoby ubiegające się o wybór;

6) oddane na kartach zniszczonych w stopniu uniemożliwiających odczytanie nazwisk wszystkich kandydatów.

5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

6. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania.

§ 30. 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało największą, równą liczbę głosów przeprowadzasię powtórne głosowanie nad tymi kandydatami.

3. Jeżeli w ponownym głosowaniu największa liczba głosów nadal będzie równa dla kilku kandydatów, wówczas przeprowadza się spośród tych kandydatów dalsze ponowne głosowanie. Taką procedurę kolejnych głosowań przeprowadza się do uzyskania wyboru Sołtysa.

4. Jeżeli na Sołtysa kandyduje tylko jedna osoba głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie: „ZA” (głos za kandydaturą) lub „PRZECIW” (głos przeciw kandydaturze) na karcie do głosowania, zaś za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał większość głosów „ZA” (głos za kandydaturą). W przypadku niedokonania wyboru Sołtysa na Zebraniu Wiejskim § 20 stosuje się odpowiednio.             

3. W przypadku Sołtysa, którego pełnienie funkcji uległo zakończeniu z przyczyn określonych w § 18 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, a także w przypadku nie wyrażenia zgody na wykonywanie obowiązków, w przypadku o którym mowa w § 20 ust. 2, do dnia wyboru Sołtysa, Wójt – po zaciągnięciu opinii Rady Sołeckiej – wyznacza spośród mieszkańców Sołectwa osobę posiadającą prawo wybieralności, która – za jej zgodą – będzie pełnić obowiązki Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

§ 31. Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największąliczbę głosów. Postanowienia § 30 ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.

§ 32. 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 18 ust. 3, Wójt, w terminie nie późniejszym niż miesiąc od jego wystąpienia, zarządza właściwe wybory.

2. Do wyborów zarządzonych w trybie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące wyborów Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 33. Przejęcie obowiązków przez nowowybranego Sołtysa następuje protokolarnie z udziałem pracownika Urzędu Gminy łącznie z wydaniem dokumentacji sołectwa, pieczęci i tablicy oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa.

§ 34. 1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Sołectwa ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia niniejszego Statutu.

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie protestu.

4. Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której:

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Wójta do wyznaczenia nowego terminu wyborów,

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa i protest oddala.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 35. 1. Wszystkie prawa rzeczowe przysługujące dotychczas sołectwu pozostają nienaruszone.

2. Wójt może przekazać sołectwu – jeśli wymagają tego przepisy prawa, za zgodą Rady Gminy – składniki mienia komunalnego i określić sposób korzystania z nich.

§ 36. 1. W przypadku przeznaczenia środków finansowych na działalność sołectwa w budżecie gminy, sołectwo gospodaruje tymi środkami w ramach budżetu gminy.

2. Środki przyznane w ramach funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację przedsięwzięć stanowiących zadanie własne gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnych ze strategią rozwoju gminy.

3. Dochody ze składników mienia komunalnego użytkowanego przez sołectwo winny być przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.

4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi inaczej.

5. Sołtys przekazuje Wójtowi dokumenty finansowo – księgowe w terminie do 7 dni od ich otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania, nie później niż przed terminem płatności.

6. Według stanu na koniec każdego roku przeprowadzana jest inwentaryzacja majątku ujętego w ewidencji ilościowo – wartościowej oraz ewidencji ilościowej prowadzonej przez sołectwo.

7. Obsługę finansową i księgową sołectwa zapewnia Wójt.

Rozdział 5.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 37. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością sołectwa sprawuje Wójt.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania kontroli organów sołectwa oraz uczestniczenia w ich posiedzeniach.

4. Organy nadzoru sygnalizują Sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonania nadzoru wewnętrznego oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 38. 1. Sołtys lub inna osoba przewodnicząca obradom Zebrania Wiejskiego obowiązana jest do przedłożenia Wójtowi uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia wraz z protokołem zebrania.

2. Wójt rozpatruje uchwały w terminie 14 dni. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego jest sprzeczna z prawem, Wójt wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i przekazuje ją do rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego stanowiska.

3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały orzeka Rada Gminy w formie uchwały, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały.

4. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego na okres nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.

5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada Gminy nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż uchwała sołectwa została wydana z naruszeniem prawa.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Uzasadnienie

do
Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzeszkowo.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie gminnym jednostkom pomocniczym statutów, które powinny w szczególności określać:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, w tym także sprawę zasad i trybu odwołania tych organów

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Określenie w statucie jednostki pomocniczej gminy elementów określonych w art. 35 ust. 3 pkt 1-5 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter obligatoryjny.

W dniu 30 grudnia 2014 r. podjęta została przez radę Gminy Kwilcz uchwała nr III/18/2014 w sprawie podziału Sołectwa Kwilcz, na podstawie której dokonano podziału Sołectwa Kwilcz na dwa odrębne sołectwa:

1) Sołectwo Kwilcz – obejmujące swoim obszarem miejscowość Kwilcz oraz

2) Sołectwo Orzeszkowo – obejmujące swoim obszarem miejscowości: Orzeszkowo, Dąbrowa, Kozubówka, Leśnik, Nowa Dąbrowa, Nowym Młyn i Pólko.

Koniecznym jest zatem dokonanie stosownych zmian w dotychczasowych zapisach Statutu Sołectwa Kwilcz oraz przyjęcie Statutu nowoutworzonego Sołectwa Orzeszkowo.

W świetle postanowienia art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwalenie statutu (oraz jego zmiana) jednostki pomocniczej gminy powinno być poprzedzone konsultacjami (przed uchwaleniem lub zmianą dotychczas uchwalonego statutu sołectwa bez względu na charakter tych zmian), przy czym powinność ta rozumiana winna być jako rzeczywiste omówienie z mieszkańcami proponowanych zmian i wyrażenie przez nich opinii w tym zakresie.

W dniu 8 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Kwilcz wydał Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Kwilcz: w sprawie statutu Sołectwa Orzeszkowo oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kwilcz. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał w sprawie statutu Sołectwa Orzeszkowo oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kwilcz. Obwieszczenie Wójta Gminy Kwilcz o przeprowadzeniu konsultacji podlegało zamieszczeniu na gminnej platformie internetowej: http://www.kwilcz.pl, wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kwilcz.

Pierwszy etap przeprowadzony był w terminie od 9 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. i obejmował przyjmowanie pisemnych opinii w wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Kwilcz. Przed terminem początkowym konsultacji projekty uchwał w sprawie w sprawie statutu Sołectwa Orzeszkowo oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kwilcz:

- udostępnione zostały mieszkańcom na gminnej platformie internetowej: http://www.kwilcz.plwww.kwilcz.pl;

- wyłożone w Urzędzie Gminy Kwilcz, w dniach godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

Wypełnione formularze zawierające wnioski i opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należało składać w terminie do do 16 stycznia 2015 r. godz. 1530 w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Gminy w Kwilczu (pok. 2) lub przesłać skanem wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres: office@kwilcz.pl w terminie do 16 stycznia 2015 r. godz. 1530. We wskazanym terminie nie wpłynął żaden wniosek/opinia/uwaga mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń dotycząca treści projektów uchwał w sprawie nadania statutów.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 9/2015 Wójta Gminy Kwilcz po upływie terminu do składania wniosków/opinii wszystkie złożone wnioski miały zostać przeanalizowane oraz miały zostać przygotowane ewentualne poprawki do projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Kwilcz. Zważywszy, iż nie wpłynął żaden wniosek/opinia/uwaga mieszkańców nie było konieczne przygotowywanie poprawek do projektów uchwał.

W dniu 13 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Kwilcz wydał Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kwilcz w celu przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Kwilcz: uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Orzeszkowo i uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kwilcz oraz zaopiniowania przez mieszkańców projektów tych uchwał, wyznaczając termin i miejsce zebrania oraz wskazał, iż celem konsultacji będzie zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał w sprawie Statutu Sołectwa Orzeszkowo i uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kwilcz po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków i uwag do projektu statutu sołectwa złożonych na zebraniu.

Zebranie odbyło się w dniu 21.01.2015 r.

Zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 9/2015 Wójta Gminy Kwilcz opinię w sprawie przyjęcia projektu statutu wyrazili mieszkańcy podczas Zebrania Wiejskiego przez oddanie głosu popierającego lub przeciwnego na pytania o następujących treściach: „Czy jesteś za nadaniem Statutu Sołectwu Orzeszkowo w brzmieniu udostępnionym zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2015 Wójta Gminy Kwilcz i Zebraniu Mieszkańców ?”, oraz „Czy jesteś za zmianą Statutu Sołectwa Kwilcz w brzmieniu udostępnionym zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2015 Wójta Gminy Kwilcz i Zebraniu Mieszkańców ?” Jeżeli na podstawie złożonych wniosków oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał, w pierwszej kolejności poddawane miały być pod głosowanie poprawki do statutu przez oddanie głosu popierającego lub przeciwnego na pytanie o następującej treści: „Czy jesteś za przyjęciem następującej poprawki: (prowadzący przedstawia proponowaną zmianę treści) do projektu uchwały w sprawie nadania/zmiany Statutu sołectwu?

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kwilcz zebranie było ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób uprawnionych do udziału w zebraniu, zaś opinię w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kwilcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 165, poz. 2709 z dnia 8 czerwca 2011 r.) zebranie otwiera i prowadzi przewodniczący zebrania, którym jest przedstawiciel organu zarządzającego konsultację. Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym brzmienie poszczególnych paragrafów projektu statutu. Po przedstawieniu projektu statutu Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję, podczas której zebrani mogli uzyskać informacje dot. poszczególnych zapisów oraz zgłaszać wnioski/uwagi/propozycje zmian treści.                           

W trakcie zebrania nie zgłoszono opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały.

Mieszkańcy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie w sprawie statutu Sołectwa Orzeszkowo oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kwilcz.

Podkreślić należy, że konsultacje z mieszkańcami mają charakter jedynie opiniodawczy, a ich wynik w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej nie ma charakteru wiążącego dla Wójta i Rady Gminy, jednakże nieprzeprowadzenie konsultacji o charakterze obligatoryjnym stanowi istotne naruszenie prawa

Statut jednostki jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W związku powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy


Stanisław Mannek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »