| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 15 maja 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew

Na podstawie art.42 ust.7 pkt.3 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/348/02 Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew uchyla się dotychczasową treść §12 i §13 i wpisuje się nową treść w brzmieniu:

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się według następujących zasad:

1. Wymiar etatu nauczyciela ustala się jako sumę części etatów składowych, według wzoru: We = E1: L1 + E2: L2 + E3: L3 +.....+ En : Ln , gdzie: We - oznacza wskaźnik realizowanego przez nauczyciela wymiaru zajęć, E1, E2, E3...En - oznacza przydzieloną liczbę godzin z przedmiotów o różnym wymiarze, L1, L2, L3...Ln - oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

2. Jeżeli wskaźnik realizowanego wymiaru zajęć (We) jest równy bądź większy od 0,95 i nie większy od 1,00, to wymiar etatu nauczyciela traktuje się jako równy 1 (nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze).

3. Indywidualny obowiązkowy wymiar godzin (Ip) nauczyciela określa się następująco: Ip = (E1 + E2 + E3 +... + En) : We gdzie: We - równe bądź większe od 0,95 i nie większe od 1,00 traktuje się jak 1,00, a We większe od 1,00 zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku, przy czym tak obliczone indywidualne pensum (Ip) zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości nie przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej godziny..

4. Jeżeli wskaźnik realizowanego wymiaru jest mniejszy niż 0,95, to wymiar etatu nauczyciela jest niepełny (za zgodą nauczyciela i zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela) i wyraża się go w postaci ilorazu łącznej liczby przydzielonych godzin (Es) do indywidualnego obowiązkowego wymiaru godzin (Ip): Es/Ip.

§ 13. Zasady ustalania godzin ponadwymiarowych (Gp)nauczycieli nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym wymiarze godzin :

1. Godziny ponadwymiarowe mogą być realizowane w przypadku, gdy wskaźnik wymiaru (We) jest większy od 1,00.

2. Różnica pomiędzy łączną liczbą realizowanych przez nauczyciela godzin (Es),
a indywidualnym pensum nauczyciela (Ip) stanowi godziny ponadwymiarowe (Gp): Gp = Es - Ip

3. Za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się indywidualny obowiązkowy wymiar godzin (Ip) pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego dla niego indywidualnego pensum (Ip)".

§ 2. Zasady ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym wymiarze godzin, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, pozostają bez zmian do końca roku szkolnego 2014/2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie


Maciej Trzewiczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »