| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl.

§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią planu są:

1) rysunek planu, w skali 1:2000. załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Zaniemyśl o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

Dział I.

Postanowienia ogólne

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000, będący załącznikiem nr 1,

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Zaniemyśl, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w ciągu której należy sytuować zabudowę, w określonych w planie odległościach, mierzonych od dominujących ścian budynków do granicy działki z drogą, obowiązek zachowania określonych w planie linii zabudowy, nie dotyczy takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, przedsionki, tarasy lub schody zewnętrzne; przy czym przez dominującą ścianę budynku rozumie się ścianę, która stanowi min. 50 % szerokości frontu budynku.

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć umowną linię pokazaną na rysunku planu, która określa najmniejszą odległość od dróg, w jakiej można sytuować budynki;

8) działce budowlanej - należy przyjąć definicję zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na obszarze nim objętym.

2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, nr XXVI/195/2013, z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubonieczku, przy drodze powiatowej nr 3735P. Ustalenia niniejszej uchwały są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr XXXIII/251/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

§ 6. Niniejszym planem objęto obszar o powierzchni 23,7347 ha;

§ 7. 1. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest we wschodniej części miejscowości Lubonieczek, i obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 185/1, 184/2, 184/3, 184/5, 184/6, 184/7, 184/8, 184/9, 184/10, 184/11, 185/3, 186, 187/1, 181, 188, 191, 192, 179/2, 179/1, oraz część działek ozn. nr ewid. 189, 190, 180, 179/4, 178/1.

Dział II.

Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 8. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia podstawowe:

1) tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U i 2U;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN;

3) teren zabudowy zagrodowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem RM;

4) tereny techniczne pasa drogowego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-T i 2KD-T.

§ 9. Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych kl. VI o powierzchni 2,2687 ha, na cele określone w uchwale.

§ 10. Linią ciągłą oznaczono na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 11. 1. Na każdej działce budowlanej na terenach RM i MN ustala się realizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami prawa i ustaleniami uchwały.

§ 12. Na obszarze objętym planem ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 13. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego.

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi, w tym celu zakazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, poprzez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz przez niewłaściwe zbieranie odpadów i odprowadzanie ścieków.

2. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne.

§ 15. Do nowych nasadzeń zieleni należy używać gatunków rodzimych, najlepiej przystosowanych do warunków gruntowo-wodnych, występujących na obszarze objętym planem.

§ 16. Na terenie objętym planem ustala się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z przepisami prawa.

§ 17. Dopuszcza się prowadzenie prac melioracyjnych na obszarze objętym planem, mających na celu poprawę stosunków gruntowo- wodnych.

§ 18. Na obszarze objętym planem ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu, zgodnie z przepisami prawa.

1) na terenach 1U i 2U - jak dla szpitali poza miastem;

2) na terenie MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) na terenie RM - jak dla zabudowy zagrodowej.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

§ 19. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek uzgadniania, z właściwym organem ochrony zabytków, prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.

§ 20. Dla inwestycji przekraczających wysokość 50 m ustala się obowiązek zgłoszenia przedmiotowej inwestycji do odpowiednich służb związanych z ruchem lotniczym.

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 21. Niniejszym planem ustanawia się tereny techniczne pasa drogowego oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-T i 2KD-T, związane z obsługą pieszych i rowerzystów.

Rozdział 6.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 22. 1. Na terenach usług oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ustala się realizację obiektów związanych z usługami ochrony zdrowia, przy zachowaniu przepisów prawa.

2. w ramach zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się realizację budynków służby zdrowia, jak np. szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, domy pomocy i opieki społecznej itp.

3. Ustala się obowiązek realizacji wyłącznie jednego budynku w ramach poszczególnych terenów 1U i 2U, bądź zespołu budynków tworzących funkcjonalną całość, zgodnie z przepisami prawa i uchwałą.

§ 23. 1. Dla terenów 1U i 2U ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy: max0,10 i min. 0,01;

2) udział terenów biologicznie czynnych: min.70%;

3) wysokość zabudowy: do 15 m i do III kondygnacji nadziemnych;

2. Ustala się realizację dachów dwu lub wielospadowych: o kącie nachylenia połaci dachowej do 40°, przy czym ustala się realizację symetrycznych połaci dachu, zakończonych wspólną krawędzią, kalenicą; dopuszcza się dachy płaskie;

3. Ustala się miejsca parkingowe: min. 1 na 100m2 powierzchni użytkowej, zgodnie z przepisami prawa.

4. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 20 m od granicy z działkami drogowymi ozn nr ewid. 193 i 462/1.

§ 24. 1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN, ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy zachowaniu przepisów prawa i następujących warunków:

1) intensywność zabudowy: max0,35 i min.0,08;

2) udział terenów biologicznie czynnych: min.30%;

3) wysokość zabudowy: do 9 m i do II kondygnacji nadziemnych,

2. Ustala się realizację dachów dwu lub wielospadowych: o kącie nachylenia połaci dachowej od 18 ° do 35°, przy czym ustala się realizację symetrycznych połaci dachu, zakończonych wspólną krawędzią, kalenicą.

3. Ustala się min 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej, przy czym konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi być odporna na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi.

4. Dla terenu MN ustala się obowiązującą linię zabudowy: min. 7 m i max 13 m od granicy z działką drogową ozn. nr ewid. 168, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 25. 1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem RM, ustala się realizację zabudowy zagrodowej, przy zachowaniu przepisów prawa i następujących warunków:

1) ustala się max0,15 i min.0,08 wskaźnik zagospodarowania terenu,

2) ustala się min.30% udział terenów biologicznie czynnych,

3) ustala się max wysokość zabudowy: do 9 m i II kondygnacje nadziemne,

2. Ustala się realizację dachów dwu lub wielospadowych: o kącie nachylenia połaci dachowej od 18 ° do 35°, przy czym ustala się realizację symetrycznych połaci dachu, zakończonych wspólną krawędzią, kalenicą.

3. Ustala się min 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej, przy czym konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi być odporna na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi.

4. Ustalenie linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dla terenu RM ustala się obowiązującą linię zabudowy: min. 18 m i max 26 m od granicy z działką drogową na działce ozn. nr ewid. 168., zgodnie z rysunkiem planu.

§ 26. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-T i 2KD-T, ustala się realizację infrastruktury technicznej w zakresie elementów związanych z komunikacją, m.in. chodników, ciągów rowerowo-pieszych itp.

Rozdział 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
Nie ustala się.

Rozdział 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 27. Dopuszcza się podział działek, na obszarze oznaczonym na rysunku planu MN i RM, jednak na nie mniejsze niż 600 m2 dla MN i 1000 m2 dla RM.

§ 28. 1. Dopuszcza się łączenie działek w ramach obszarów 1U i 2U.

2. Dopuszcza się podział terenów 1U i 2U na działki o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2, pod warunkiem zapewnienia:

1) dostępu do drogi publicznej;

2) zorganizowania jednego zjazdu z drogi powiatowej.

3. Ustala się obowiązek zapewnienia w ramach terenu RM służebności przejazdu
i przesyłu do terenu 2U przy wydzielaniu działek pod zabudowę zagrodową.

Rozdział 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 29. Na obszarze objętym planem zakazuje się zakładania biwaków, obozowisk itp.

§ 30. Na obszarze objętym planem wprowadza się obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów.

§ 31. Na obszarze objętym planem zakazuje się eksploatację surowców (np. torfu, żwiru).

§ 32. Na terenach 1U i 2U ustala się zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej

§ 33. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się podłączenie do sieci istniejącej w drogach publicznych, znajdujących się poza granicami planu, zgodnie z przepisami prawa.

2. Dopuszcza się realizację nowych sieci i przyłączy w granicach obszaru objętego planem, przy zachowaniu przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) ścieki komunalne : do sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się do czasu jej realizacji korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

2) wody opadowe i roztopowe :

a) z dachów: w ramach własnej działki,

b) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania poza granice nieruchomości,

c) z powierzchni parkingów, dróg wewnętrznej i terenów utwardzonych ustala się odprowadzenie docelowo do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się w ramach własnej działki odprowadzenie do chłonnych dołów po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych;

3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych : z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę;

4) zaopatrzenie w energię : ustala się korzystanie z urządzeń znajdujących się poza granicami planu; dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;

5) zaopatrzenie w ciepło : przy ogrzewaniu budynków zastosować źródła energii zasilane paliwami charakteryzującymi się niskim wskaźnikami emisji (np. gaz, olej opałowy, prąd itp.); dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;

6) inne elementy uzbrojenia : na warunkach określonych w przepisach prawa.

Rozdział 11.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 34. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, korzystanie ze zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 12.

Stawki procentowe

§ 35. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%.

Dział III.

Przepisy końcowe

§ 36. Niniejszy plan zachowuje ważność również wtedy, jeśli nastąpi zmiana numerów ewidencyjnych działek wymienionych w uchwale.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/42/2015 załącznik


Zalacznik1.pdf


Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/42/2015 załącznik


Zalacznik2.pdf


Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/42/2015 załącznik


Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/42/2015

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl

Przedmiotowa uchwała jest realizacją ustaleń uchwały Nr XXVI/195/2013, z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubonieczku, przy drodze powiatowej Nr 3735P, w gm. Zaniemyśl.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) została przeprowadzona procedura sporządzania planu miejscowego. Wnioski do planu miejscowego były przyjmowane w terminie od 4 kwietnia 2013 r. do 29 kwietnia 2013 r., o czym poinformowano ogłoszeniem w "Gazecie Średzkiej" oraz obwieszczeniem, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wsi Lubonieczek, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zaniemyśl pod adresem http://www.bip.gov.pl/subjects/url/5662. Odpowiednie organy zawiadomiono pismami z dnia 26 marca 2013 r. Wnioski wpłynęły od instytucji i organów, natomiast nikt z mieszkańców nie złożył wniosku.

W dniu 8 listopada 2013 r. projekt planu został zaopiniowany przez Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną. Kolejne etapy procedury, uzgadnianie i opiniowanie, odbyły się w terminie 21 i 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, które zostało rozesłane w dniu 18 października 2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, miało miejsce w terminie od 5 grudnia do 31 grudnia 2013 r. Dyskusja publiczna została wyznaczona na dzień 17 grudnia 2013 r. W ustawowym terminie przyjmowania uwag, tj. do 14 stycznia 2014 r., wniesiono jedną uwagę.

Ustalenia niniejszej uchwały są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl ze zmianami.

Po zrealizowaniu procedury przewidzianej ww. ustawie, przedłożono Radzie Gminy Zaniemyśl projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl, w celu uchwalenia.

W dniu 27 stycznia 2014 r. Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę Nr XXXIII/253/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl. Stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu, dokumentację planistyczna, w celu oceny zgodności z przepisami prawa.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego o Nr KN.I - 4131.1.105.2014.4 z dnia 5 marca 2014 r., Rada Gminy Zaniemyśl uchwałą Nr XXXV/264/2014 z dnia 19 marca 2014 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r., sygn.. akt II Sa/Po 436/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę.

W związku z powyższym, przedmiotowy projekt planu miejscowego został poprawiony i ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w terminie od 20 lutego 2015 r. do 16 marca 2015 r. W dniu 9 marca 2015 r. o godz. 1200 odbyła się druga dyskusja publiczna. Do 31 marca 2015 r. były przyjmowane uwagi. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do wyłożonego projektu.

Wobec wyczerpania procedury, przewidzianej przepisami prawa, ponownie przedłożono Radzie Gminy Zaniemyśl projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl, w celu uchwalenia.

sporządził: Marcin Baraniak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »