| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/124/15 Rady Gminy Kościan

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 13 w związku z art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Kościan uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/143/11 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/124/15
Rady Gminy Kościan
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/124/15
Rady Gminy Kościan
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 w związku z art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014r., poz. 849 ze zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015r.o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1045) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., ustawodawca dokonał cytowanej wcześniej zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmieniając literę "b" w pkt 1, ust. 1 artykułu 5 tejże ustawy i nadając jej brzmienie "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,". Ponadto ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r., 1777) wprowadzono kolejne zmiany w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wskazanej ustawy - średnik zastapiono przecinkiem i dodano literę "d" o brzmieniu:"niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;". Przedmiotowe zmiany spowodowały konieczność skorygowania uchwały Nr XIII/143/2011 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, a co za tym idzie zmian zapisów zawartych w formularzach stosowanych w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

Ponieważ zatwierdzenie nowych formularzy, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, może nastąpić jedynie w drodze uchwały Rady Gminy przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Kościan


Andrzej Przybyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »