| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i poz. 1045)w uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu Rada Miejska w Wyrzysku uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Znosi się ochronę z części następujących drzew alei utworzonej z drzew rosnących
w miejscowości Kosztowo przy drodze krajowej nr 10 w kilometrze 208+752 na działce oznaczonej numerem 223 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uznanych za pomnik przyrody zarządzeniem nr 82 Wojewody Pilskiego z dnia 27 grudnia 1984 r. Nr wg rejestru - 390: 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia na wysokości 1,3m - 245 cm,

2. Szkic sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją drzewa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Zniesienie ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody, o którym mowa
w ust. 1 następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Stafan Rymer


Załącznik do Uchwały Nr XVII/141/2016
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody

Pismem z dnia 20 listopada 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jesionu wyniosłego z działki oznaczonej numerem 223 obręb Kosztowo. W wyniku lustracji na gruncie stwierdzono, że 1 sztuka jesionu wyniosłego o obw. na wysokości 1,3m - 245 cm stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego z powodu spróchniałej podstawy pnia. Ponadto drzewo znajduje się w bardzo złym stanie fitosanitarnym - usychające, nie rokujące szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. WW. drzewo znajduje się w alei zabytkowej nr rejestru 39 pomnika przyrody przy drodze krajowej nr 10 w miejscowości Kosztowo - w km drogi 208+752 strona lewa.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651 z późn. zm.) Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Dnia 04.01.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WST.623.62.2015.MT uzgodnił przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w ww. sprawie. Zniesienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych drzewa i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

Projekt przedmiotowej uchwały, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzeniem Nr 0050.5.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2016 r. został poddany konsultacjom. Przedmiotowe zarządzenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (www.wyrzysk.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w celu wyrażenia pisemnej opinii.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne stanowisko ani organizacji pozarządowej, ani podmiotu działającego w sferze działalności pożytku publicznego. Przedmiotowy projekt uchwały został przedłożony przez Burmistrza właściwej Komisji Rady Miejskiej w Wyrzysku wraz z informacją o braku zgłoszenia propozycji i uwag.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego jest w pełni uzasadnione.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »