| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLV/276/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim, Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

Dział I.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski.

2. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek, zwany dalej rysunkiem planu, opracowany w skali 1 : 1000 i zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikiem nr 2 do uchwały jest rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

4. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą znaleźć się obiekty budowlane od linii rozgraniczającej terenu;

3) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, określającą usytuowanie frontowej ściany obiektów budowlanych, z wyłączeniem schodów, pochylni, balkonów, gzymsów, wykuszy i ganków; oraz wolnostojących budynków garażowych lokalizowanych w głębi działki;

4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

5) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale;

6) powierzchni biologicznie czynnej - oznacza powierzchnię terenu biologicznie czynnego, określonego w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

8) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w trakcie realizacji postanowień planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

9) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

10) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz z odpowiednim symbolem literowym lub literowym z liczbą porządkową;

11) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.;

12) usługach - należy przez to rozumieć działalność usługową i handlową w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności;

13) usługachnieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, dla których sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjne w rozumieniu przepisów odrębnych, oraz których oddziaływanie nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi.

Dział II.

Przepisy szczegółowe

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4 MN ustala się przeznaczenie na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się:

1) przeznaczenie na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie na lokalizację zabudowy usługowej;

3) przeznaczenie na lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U ustala się:

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) lokalizację usług;

3) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zabudową usługową.

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP ustala się przeznaczenie na teren zieleni urządzonej.

§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:

1) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW - ustala się przeznaczenie na tereny dróg wewnętrznych;

2) KDD - ustala się przeznaczenie na teren drogi publicznej.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. Na terenach oznaczonych symbolem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się:

1) dopuszcza się lokalizację tylko usług nieuciążliwych;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

3) zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

§ 9. Dla terenu oznaczonego symbolem P/U ustala się zakaz realizacji:

1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 10. 1. Przy realizacji nowo projektowanych obiektów budowlanych należy uwzględnić nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.

§ 11. Ustala się zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 12. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, oraz terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości większej niż 1,8 m, oraz wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

§ 13. Wyznacza się pas terenu zieleni urządzonej ZP o funkcji izolacyjno-krajobrazowej, w miejscu wskazanym na rysunku planu, o szerokości 5,0 m.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 14. 1. Z zakresu ochrony przed hałasem obowiązują normy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

1) na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami kolejno od 1 MN do 4 MN, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

2. Funkcjonowanie obiektów i urządzeń związanych z funkcją produkcyjną, składową, magazynową lub usługową na obszarze objętym planem musi uwzględniać zachowanie standardów jakości klimatu akustycznego w środowisku, określonych w przepisach odrębnych, i nie może powodować ich przekroczenia na terenach objętych ochroną akustyczną.

3. Do nasadzeń zieleni na terenie ZP należy używać gatunków drzew i krzewów rodzimych, najlepiej przystosowanych do warunków lokalnych, z udziałem gatunków zimozielonych, z zastrzeżeniem § 25 ust.3.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 15. W przypadku odnalezienia, podczas prowadzenia prac ziemnych, obiektów archeologicznych należy niezwłocznie powiadomić właściwe organy służby ochrony zabytków.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 16. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych oraz zieleni, pod warunkiem nie kolidowania z układem komunikacyjnym oraz sieciami infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z gminnym systemem informacji przestrzennej.

Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 17. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala się:

1) utrzymuje się w planie istniejącą zabudowę dla której dopuszcza się przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;

2) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki;

3) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych - do II kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;

4) zakaz realizacji budynków mieszkalnych o wysokości powyżej 9,0 m w kalenicy dachu;

5) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - I kondygnacja, max. 5,5 m w kalenicy dachu;

6) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gospodarczo-garażowych rozwiązanie dachów jako strome dwu,- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych od 25° do 45°;

7) w przypadku realizacji dachów dwuspadowych ustala się zachowanie symetrycznie nachylonych połaci dachowych;

8) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 30% powierzchni działki;

9) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki;

10) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,1;

11) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,9;

12) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania realizowanych w ramach własnej posesji - min. 1 stanowisko przypadające na 1 budynek mieszkalny, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej - 600 m2.

§ 18. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, ustala się:

1) utrzymuje się w planie istniejącą zabudowę dla której dopuszcza się przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;

2) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

3) zakaz realizacji budynków o wysokości powyżej 9,0 m w kalenicy dachu;

4) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki;

5) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - I kondygnacja, max. 5,5 m w kalenicy dachu;

6) dla budynków mieszkalnych, usługowych i gospodarczo-garażowych rozwiązanie dachów jako strome dwu,- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych od 25° do 45°;

7) dla budynków usługowych, oraz garażowo-gospodarczych dopuszcza się realizację dachów płaskich;

8) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 20% powierzchni działki budowlanej;

9) maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej - 45%;

10) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,08;

11) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej - 1,7;

12) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania realizowanych w ramach własnej posesji:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - min. 1 stanowisko przypadające na 1 budynek, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

b) dla zabudowy usługowej w zależności od potrzeb jednak nie mniej niż 2 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U ustala się:

1) utrzymuje się w planie istniejącą zabudowę dla której dopuszcza się przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;

2) wysokość budynków związanych z zabudową produkcyjną, składową i magazynową oraz zabudową usługową do II kondygnacji nadziemnych, z zakazem realizacji budynków o wysokości powyżej 9,0 m;

3) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów rozwiązanie dachów jako płaskie lub pochyłe, o kącie nachylenia do 30°;

4) rozwiązanie dachów budynków usługowych jako pochyłe dwu,- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 35°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich;

5) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,1;

6) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej - 1,8;

7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 20% powierzchni działki budowlanej;

8) maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej - 60%;

9) należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych i placów manewrowych w ramach własnej posesji:

a) dla prowadzonej działalności produkcyjnej, składowej i magazynowej - w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 2 stanowiska na każdych 5 zatrudnionych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) dla funkcji usługowych min. 2 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 80%.

§ 21. Ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy usytuowane zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 22. Nie określa się, z uwagi na brak takich terenów lub obiektów na obszarze objętym planem.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 23. 1. Na obszarze objętym planem ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - 600 m2,

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej MN/U - 600 m2,

3) dla zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej i zabudowy usługowej P/U -

- 6500 m2.

2. Ustala się minimalną szerokość frontu działki:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 20,0 m, z zastrzeżeniem pkt 2)

2) dla działek wydzielanych na zakończeniu placu manewrowego drogi 2KDW ustala się minimalną szerokość frontu działki - 5,0 m; dla działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382/4 i 1364 ustala się minimalną szerokość frontu działki - 10,0 m;

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej MN/U - 20,0 m;

4) dla zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej i zabudowy usługowej P/U - 25,0 m.

3. Fronty nowo wydzielanych działek muszą być usytuowane pod kątem prostym, z tolerancją +/- 15°, w stosunku do pasa drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowo wydzielanych działek usytuowanych wzdłuż drogi KDD dopuszcza się usytuowanie frontów pod kątem do 60°.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 24. Ustala się konieczność zgłaszania i uzgadniania z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszelkich obiektów o wysokości 50,0 m npt. i więcej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 25. 1. Wzdłuż napowietrznych linii energetycznych ustala się obszar oddziaływania o szerokości:

1) dla linii SN 15 kV wynosi 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii,

2) dla linii nn 0,4 kV wynosi 3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii.

2. Istnieje możliwość zmniejszenia pasa terenu ochronnego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wyłącznie za zgodą operatora sieci po wcześniejszym uzgodnieniu zagospodarowania terenu.

3. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków i budowli, takich jak maszty, oraz nasadzeń wysoką roślinnością kolidującą z przebiegiem przewodów energetycznych.

4. Wszystkie istniejące na obszarze planu urządzenia elektroenergetyczne należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

5. Dopuszcza się przebudowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu. Sposób i warunki przebudowy określi operator sieci.

6. Dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 26. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną obszaru poprzez drogę dojazdową KDD i drogi wewnętrzne 1KDW, 2KDW, 3KDW z włączeniem do ulicy Prostej, oraz ulicę Nową 4KDW i ulicę Staniewską.

2. Dla terenu drogi wewnętrznej 1KDW ustala się:

1) droga jednojezdniowa, z możliwością realizacji chodników jedno lub dwustronnych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m;

3) przeznaczenie dopuszczalne - nasadzenia zieleni, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, miejsca postojowe.

3. Dla terenu drogi wewnętrznej 2KDW ustala się:

1) droga jednojezdniowa, z możliwością realizacji chodnika;

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m, zakończona placem manewrowym;

3) przeznaczenie dopuszczalne - nasadzenia zieleni, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, miejsca postojowe;

4. Dla terenu drogi wewnętrznej 3KDW ustala się:

1) droga jednojezdniowa, z możliwością realizacji chodników jedno lub dwustronnych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - zgodnie z rysunkiem planu;

3) przeznaczenie dopuszczalne - nasadzenia zieleni, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, miejsca postojowe;

5. Dla terenu drogi wewnętrznej 4KDW ustala się:

1) droga jednojezdniowa, z możliwością realizacji chodników jednostronnych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - zgodnie z rysunkiem planu;

3) przeznaczenie dopuszczalne - nasadzenia zieleni, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, miejsca postojowe.

6. Droga publiczna klasy dojazdowej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD:

1) droga jednojezdniowa, z możliwością realizacji chodników jedno lub dwustronnych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m;

3) przeznaczenie dopuszczalne - nasadzenia zieleni, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, miejsca postojowe.

7. Powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem z układem zewnętrznym przedstawiono na rysunku planu.

§ 27. 1. Dostawa wody z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej.

2. Należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 28. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków:

1) odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków, poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej;

2) do czasu wybudowania kanalizacji dopuszczenie odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

3) wody opadowe i roztopowe, w tym z terenów dróg należy zagospodarować w granicach nieruchomości stosując rozwiązania indywidualne, bez naruszania interesu osób trzecich;

4) docelowo wody, o których mowa w pkt. 3 należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej.

§ 29. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z istniejących i projektowanych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia.

§ 30. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) nakazuje się stosowanie urządzeń grzewczych charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności, i niskim stopniem emisji zanieczyszczeń;

2) stosowanie przy pozyskaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi - gazowych, ciekłych i stałych oraz wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii.

§ 31. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej znajdującej się na, lub poza obszarem objętym planem.

2. Na terenie gdzie wystąpi zwiększone zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę sieci średniego i niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne.

3. Określenie ostatecznej rozbudowy sieci będzie możliwe po określeniu zapotrzebowania na moc.

§ 32. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w wydzielonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach, w sposób zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 33. Dla obszaru objętego planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 34. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie, ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Dział III.

Przepisy końcowe

§ 35. Traci moc Uchwała nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Koźmin Wielkopolski, obejmującego działkę o nr 1377/4 położoną przy ul. Nowej.

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim


mgr inż. Justyn Zaradniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/2016
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2016
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/129/2016
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »