| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/515/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie o równoważnej liczbie mieszkańców 2 071.

§ 2

1. Aglomeracja Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godziesze Małe (działka ewidencyjna nr 426, obręb: 0004 Godziesze Małe).

2. Obszar aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie wymienionych miejscowości:

1) Godziesze Małe (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 537/3, 536/1, 537/5, 537/4, 540, 569, 572, 496, 494, 492, 717, 720, 349/2, 349/1, 356/4, 368/1, 356, 395/1, 395/2, 396, 657; obręb: 0004 Godziesze Małe)

2) Biała (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 11, 9/3, 20/1, 20/4, 5/1, 2, 1, 7/1, 79, 78, 77, 50, 23/1, 23/2, 24, 15; obręb: 0002 Biała),

3) Kąpie (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 4/1, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 29, 36/3, 77, 71, 89, 91; obręb: 0011 Kąpie),

4) Krzemionka,

5) Wola Droszewska (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 26, 23, 9/2, 6/2, 77, 78, 72, 3/8, 152, 223/2, 271, 276/2, 293, 839, 840, 843, 846, 850/1, 853, 857, 859, 869/1, 871, 299, 297/2, 296/2, 301, 302, 303, 309, 308; obręb: 0020 Wola Droszewska),

6) Zadowice (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 304/2, 346/6, 347/4, 390, 415, 425/1, 425/3, 478, 489, 367; obręb: 0021 Zadowice).

3. Obszar i granice aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie zostały oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc rozporządzenie Nr 139/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 104 poz. 2568).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Zofia Szalczyk


Załącznik do Uchwały Nr XIX/515/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Obszar i granice aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/515/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

do uchwały Nr XIX/515/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 maja 2016 roku

Aglomeracja Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie została wyznaczona rozporządzeniem
Nr 139/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem znak: GK.7034.096.2014 z dnia 28 lipca 2014 r. uzupełnionym pismami z dnia 24 października 2014 r., 29 maja 2015 r., 26 listopada 2015 r.
oraz 8 stycznia 2016 r. złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 5,12 km. Sieci te obsługują 657 stałych mieszkańców aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji zamieszkuje 41 mieszkańców mających techniczną możliwość podłączenia się do już istniejącej sieci kanalizacyjnej. Obszar aglomeracji Godziesze Małe,
w całości leży w Obszarach Chronionego Krajobrazu: "Dolina rzeki Prosny" oraz "Kotlina Grabowska". Długość sieci planowanych do wykonania, wynosi 11,5 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (11,5 km) i planowanej liczby mieszkańców (1373) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 119,39 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji określonym w § 3 ust. 5 pkt 4 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995). Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie obejmują zmiany polegające na wyłączeniu z aglomeracji następujących miejscowości:

- Bałdoń,

- Józefów,

- Nowa Kakawa,

- Stara Kakawa,

- Kakawa - Kolonia,

- Rafałów,

- Stobno,

- Stobno Siódme

oraz części miejscowości:

- Godziesze Małe (działki ewidencyjne nr: 537/3, 536/1, 537/5, 537/4, 540, 569, 572, 496, 494, 492, 717, 720, 349/2, 349/1, 356/4, 368/1, 356, 395/1, 395/2, 396, 657; obręb: 0004 Godziesze Małe),

- Biała (działki ewidencyjne nr: 11, 9/3, 20/1, 20/4, 5/1, 2, 1, 7/1, 79, 78, 77, 50, 23/1, 23/2, 24, 15; obręb: 0002 Biała),

- Kąpie (działki ewidencyjne nr: 4/1, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 29, 36/3, 77, 71, 89, 91; obręb: 0011 Kąpie),

- Wola Droszewska (działki ewidencyjne nr: 26, 23, 9/2, 6/2, 77, 78, 72, 3/8, 152, 223/2, 271, 276/2, 293, 839, 840, 843, 846, 850/1, 853, 857, 859, 869/1, 871, 299, 297/2, 296/2, 301, 302, 303, 309, 308; obręb: 0020 Wola Droszewska),

- Zadowice (działki ewidencyjne nr: 304/2, 346/6, 347/4, 390, 415, 425/1, 425/3, 478, 489, 367; obręb: 0021 Zadowice).

Powyższe tereny zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla terenów wyłączonych z aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Aglomeracja posiada mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną
w miejscowości Godziesze Małe (działka ewidencyjna nr 426, obręb: 0004 Godziesze Małe),
o przepustowości Qśr/d = 125 m3 /d, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracji szczegółowych, który wpada do rzeki Kiełbaśnicy.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie wynosi 2 071 RLM i obejmuje:

- 657 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 41 RLM pochodzących od mieszkańców posiadających techniczną możliwość podłączenia się do już istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 1373 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie. Uchwała nie narusza obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »