| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2016 Wójta Gminy Lipka; Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 6 kwietnia 2016r.

w sprawie powierzenia Gminie Lipka prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarzadzania publiczną droga powiatową

zawarte w dniu 6 kwietnia 2016 roku, pomiędzy:
Gminą Lipka
z siedzibą: ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka
NIP: 767-16-10-628
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Przemysława Kurdzieko
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Marzec
zwaną dalej Gminą ,
a
Powiatem Złotowskim
z siedzibą: al. Piasta 32, 77-400 Złotów
NIP: 767-15-97-589
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Złotowskiego, w imieniu którego działają:
Starosta Złotowski - Ryszard Goławski
Wicestarosta Złotowski - Daniel Sztych
zwanym dalej Powiatem .

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu Złotowskiego Nr XIX/109/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Lipka niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1038P (Lipka) droga wojewódzka nr 188 - Osowo - Rudna - granica powiatu pilskiego - (Łobżenica) w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w m. Osowo (działka nr 68), a także uchwały Nr XIV/109/16 Rady Gminy Lipka z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Złotowskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1038P (Lipka) droga wojewódzka nr 188 - Osowo - Rudna - granica powiatu pilskiego - (Łobżenica) ustala się , co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Złotowskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Wójt Gminy Lipka, działając jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1038P (Lipka) droga wojewódzka nr 188 - Osowo - Rudna - granica powiatu pilskiego - (Łobżenica) w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w m. Osowo (działka nr 68).

2. Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej na odcinku wymienionym w ust. 1, wynikające z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) w następującym zakresie:

a) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

b) pełnienie funkcji inwestora;

c) utrzymanie nawierzchni drogi i innych urządzeń związanych z drogą;

d) koordynacji robót w pasie drogowym;

e) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

f) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

g) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

h) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

i) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

j) utrzymanie zieleni przydrożnej.

§ 2. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów, w formach przewidzianych prawem.

§ 3. Zarząd Powiatu Złotowskiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 4. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 5. Powiat na prowadzenie zadań przekazanych niniejszym Porozumieniem będzie przekazywał Gminie dotację celową w wysokości 0 zł.

§ 6. 1. Porozumienie zawarto na czas określony, tj. od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia do dnia 31.12.2023 r.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnych, o samorządzie powiatowym, o drogach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Lipka


Przemysław Kurdzieko


Skarbnik Gminy Lipka


Barbara Marzec

Starosta Złotowski


Ryszard Goławski


Wicestarosta Złotowski


Daniel Sztych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »