| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Piaski

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 250) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Piaski i transport nieczystości pochodzących z tych zbiorników.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać wymagania:

1. W zakresie wyposażenia pojazdów asenizacyjnych zobowiązany jest dysponować pojazdem lub pojazdami :

1) oznakowanymi w sposób trwały i czytelny, umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,

2) posiadającymi zainstalowane urządzenia zabezpieczające przed wyciekiem nieczystości ciekłych,

3) wyposażonymi w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu zbiorników,

4) utrzymanymi w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym.

2. W zakresie bazy transportowej zobowiązany jest dysponować bazą :

1) na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

2) wyposażoną w miejsca postojowe, w ilości niezbędnej dla posiadanych pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

3) zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych,

4) posiadającą punkt do bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,

5) posiadającą miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,

6) posiadającą zaplecze biurowe umożliwiające prowadzenie ewidencji umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz gromadzenia danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami zobowiązany jest do:

1) stosowania odzieży i obuwia ochronnego w trakcie świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) stosowania rękawic ochronnych podczas wybierania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego oraz w trakcie pozbywania się tych nieczystości w stacji zlewnej,

3) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) stosowania środków odkażających i czyszczących w utrzymaniu odpowiedniego standardu sanitarnego i porządkowego stosowanego sprzętu.

4. W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych zobowiązany jest do dostarczania i przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej położonej w odległości nie większej niż 30 km od granicy Gminy Piaski.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Różalska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »