| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/16 Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żerków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1. Bezpośrednio z terenu nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zbierane:

a) szkło,

b) tworzywa sztuczne,

c) papier i tektura,

d) metale,

3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z zastrzeżeniem §3 ust 4 niniejszej uchwały;

2. W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

5) odpady ulegające biodegradacji,

6) odpady zielone,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte opony,

11) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie.

12) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, termometry, farby i lakiery, opakowania po substancjach niebezpiecznych, filtry olejowe.

3. Dodatkowo odpady można przekazać:

1) przeterminowane leki do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w wyznaczonych przez gminę aptekach. Informację o ich lokalizacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej gminy Żerków,

2) zużyte baterie - do specjalistycznych pojemników, znajdujących sie w budynkach użyteczności publicznej (urząd, szkoły).

3) dwa razy w roku mieszkańcy mogą również przekazywać odpady do mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych - tzw. gratowozu:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

§ 2. 1. Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Brzóstkowie mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gmina podaje poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej gminy Żerków.

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez firmę odbierającą odpady z następującą częstotliwością :

1) zabudowa jednorodzinna na terenie miasta:

- nie rzadziej niż raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec

- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w miesiącach kwiecień-październik

2) zabudowa jednorodzinna na terenie wsi:

- nie rzadziej niż raz na miesiąc

3) zabudowa wielolokalowa na terenie miasta:

- nie rzadziej niż raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec

- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w miesiącach kwiecień-październik

4) zabudowa wielolokalowa na terenie wsi:

- nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane odpady z tworzywa sztucznego i metalu gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez firmę odbierającą odpady;

1) zabudowa jednorodzinna - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) zabudowa wielolokalowa - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów, mieszkańcy powinni dostarczyć samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy zlokalizowanego w Brzóstkowie.

4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mieszkańcy dostarczają samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w Brzóstkowie

§ 4. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Żerków.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Właściciele nieruchomości zgłaszają niezwłocznie na piśmie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zerkow.pl do Urzędu Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 8. Traci moc uchwała XX/131/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żerków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 poz. 665).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały XIV/106/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żerków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6j, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ww. ustawy zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Niniejsza uchwała dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych do zasad określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez możliwość zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz poprzez określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »