| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Wojewody Śląskiego

z dnia 14 maja 2010r.

w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 8 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) strony zawierają Porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Wojewoda Śląski powierza a Prezydent Miasta przyjmuje do wykonania, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, następujące sprawy z zakresu swojej właściwości określone przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) dotyczące przyjmowania wniosków o wydanie paszportów:

1)przyjmowanie wniosków o wydanie paszportów oraz przetwarzanie w systemie informatycznym, wspomagającym wydawanie dokumentów paszportowych, danych osobowych i biometrycznych osób ubiegających się o wydanie paszportów, w tym:

a) sprawdzanie kompletności dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku o wydanie paszportu,

b) weryfikowanie poprawności wypełnionego wniosku o wydanie paszportu, fotografii przedstawiającej wizerunek twarzy wnioskodawcy oraz wysokości uiszczonej opłaty paszportowej,

c) pobieranie danych biometrycznych w postaci odcisków palców za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków oraz odnotowywanie we wniosku o wydanie paszportu informacji, z których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie lub o braku możliwości ich pobrania,

d) wprowadzanie do ewidencji paszportowej „SlasEWIUP” danych z wniosku o wydanie paszportu oraz danych biometrycznych w postaci odcisków palców, w tym:

- przekazywanie w dniu przyjęcia wniosku paszportowego od obywatela do ewidencji paszportowej „SlasEWIUP” nadrzędnej Terenowej Delegatury Paszportowej danych z tego wniosku w formie elektronicznej w drodze przekazu teleinformatycznego;

2)poświadczanie za zgodność podpisu, na wniosku o wydanie paszportu, zgody rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego na wydanie osobie małoletniej paszportu;

3)przyjmowanie wniosku o zwrot opłaty paszportowej;

4)przyjmowanie paszportu i paszportu tymczasowego: unieważnionego, odnalezionego lub osoby zmarłej;

5)przyjmowanie zgłoszenia o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu paszportu i paszportu tymczasowego;

2. Prezydent Miasta odpowiada za:

1)sprawną organizację załatwiania zadań powierzonych Porozumieniem.

2)prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, określonych w ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych, aktami wykonawczymi do ustawy, kodeksem postępowania administracyjnego i zaleceniami Wojewody Śląskiego.

3. Zadania powierzone Porozumieniem będą realizowane bez zachowania właściwości miejscowej Gminy.

§ 2. 1. Prezydent Miasta zobowiązuje się:

1)przetwarzać dane ewidencji paszportowej „SlasEWIUP” wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Porozumieniu,

2)zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych ewidencji paszportowej „SlasEWIUP”, w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Prezydent Miasta ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych ewidencji paszportowej „SlasEWIUP” jak administrator danych.

3. Prezydent Miasta ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych ewidencji paszportowej „SlasEWIUP” niezgodnie z Porozumieniem.

§ 3. 1. Prezydent Miasta, dla sprawnej obsługi klientów, zapewni:

1)odpowiednie warunki lokalowe, między innymi poprzez właściwe zabezpieczenie pomieszczenia, umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych,

2)infrastrukturę teletechniczną VPN (wydzielone łącze internetowe DSL) niezbędną dla bezpiecznego funkcjonowania systemu informatycznego wspomagającego wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

3)co najmniej trzy stanowiska komputerowe do przyjmowania wniosków o wydanie paszportów wraz z trzema etatami; na uruchomienie dodatkowego stanowiska wymagana jest zgoda Wojewody Śląskiego,

4)co najmniej raz w tygodniu bezpieczny przewóz przyjętych wniosków o wydanie paszportów do nadrzędnej Terenowej Delegatury Paszportowej,

5)w każdy wtorek do godz. 18:00, a w okresie od maja do lipca również w każdy czwartek do godz. 18.00 dyżur paszportowy w celu ujednolicenia godzin obsługi paszportowej w całym województwie.

§ 4. 1. Do wykonywania zadań paszportowych określonych w Porozumieniu mogą być wyznaczeni przez Prezydenta Miasta wyłącznie pracownicy posiadający:

1)upoważnienie do przetwarzania danych ewidencji paszportowej „SlasEWIUP” ustalone, co do zakresu i wydane przez Wojewodę Śląskiego,

2)kartę z certyfikatem umożliwiającym autoryzację dostępu do stanowiska roboczego w systemie informatycznym wspomagającym wydawanie dokumentów paszportowych oraz szyfrowanie i podpisywanie informacji przesyłanych do nadrzędnej Terenowej Delegatury Paszportowej,

3)poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczoną klauzulą „zastrzeżone”.

§ 5. 1. Wojewoda Śląski zobowiązuje się do:

1)przeszkolenia wskazanych przez Prezydenta Miasta pracowników zatrudnionych do przyjmowania wniosków o wydanie paszportów oraz udzielania pomocy merytorycznej,

2)dostawy sprzętu niezbędnego do przyjmowania wniosków paszportowych dla trzech stanowisk oraz zapewnienia usług serwisowych,

3)zapewnienia druków wniosków paszportowych.

§ 6. 1. Wojewoda Śląski sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań powierzonych Gminie poprzez kontrole przeprowadzane zgodnie z rocznym planem kontroli przez pracowników komórki do spraw kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zgodnie z obowiązującymi zasadami przeprowadzania kontroli w Urzędzie.

§ 7. 1. Strony ustalają, że dla właściwej realizacji Porozumienia Wojewoda Śląski zapewni w 2010r. dotację, która obejmuje środki finansowe na 3 etaty limitu zatrudnienia w wysokości 111 000,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia osobowe - 86 039,00 zł

b) 13-stka za 2009r. - 6 393,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 13 162,00 zł

d) składki na Fundusz Pracy - 2 265,00 zł

e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 141,00 zł

Strony ustalają, że Prezydent Miasta Gliwice może w ciągu roku kalendarzowego dokonać zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (dot. wymienionych składników dotacji od a) do e)) w zależności od bieżących potrzeb.

2. Ustalona w ust. 1 wielkość dotacji będzie przekazywana przez Wojewodę Śląskiego począwszy od maja 2010r. w wielkościach jak poniżej:

- maj - 51 030,00 zł,

- czerwiec - 8 455,00 zł

- lipiec - 8 455,00 zł

- sierpień - 8 455,00 zł

- wrzesień - 9 240,00 zł

- październik - 8 455,00 zł

- listopad - 8 455,00 zł

- grudzień - 8 455,00 zł

Dotacja zostanie wykorzystana przez Gminę w terminie do 31 grudnia 2010r. Zobowiązania przekraczające tak ustalone środki finansowe obciążają Gminę. Przyznane środki finansowe niewykorzystane przez Gminę w 2010r. podlegają zwrotowi w terminie do 15 stycznia 2011r. Środki wykorzystane niezgodnie z Porozumieniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji. Gmina ma obowiązek przesyłania do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, informacji dot. rozliczenia się z uzyskanych środków finansowych w zakresie wysokości wykorzystanej dotacji w danym roku budżetowym. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców określi w drodze pisemnego zawiadomienia termin rozliczenia dotacji za II-III kwartał 2010r., natomiast terminem obligatoryjnym do przekazania przez Gminę rozliczenia za okres IV kwartałów 2010r. jest 10 stycznia 2011r.

3. Gmina jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

4. Środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań objętych Porozumieniem na lata następne, strony określają corocznie w aneksach zawieranych na rok następny. Aneks na rok następny winien określać także wysokość środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wojewoda Śląski może rozwiązać Porozumienie w trybie natychmiastowym w razie:

1)naruszenia przez Prezydenta Miasta lub jego pracowników prawa przy realizacji zadań objętych Porozumieniem i zaleceń Wojewody w tej kwestii,

2)nie respektowania przez Prezydenta Miasta lub jego pracowników zaleceń pokontrolnych bądź wydanych przez Wojewodę Śląskiego wytycznych,

3)zmiany przepisów prawa dot. przetwarzania danych biometrycznych osób ubiegających się o wydanie paszportów, zakazującej powierzania pracownikom samorządowym wykonania zadań określonych niniejszym Porozumieniem.

§ 9. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 10. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 11. 1. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 12. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Wojewoda Śląski

Zygmunt Łukaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »