| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Bobrowniki; Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Bobrowniki do wykonania w 2010 r. zadania należącego do właściwości Powiatu Będzińskiego w zakresie: Budowa chodnika przy ul. Wolności w Sączowie - droga powiatowa nr 3201 S, etap II

W dniu 30.04.2010 r. w Będzinie pomiędzy Powiatem Będzińskim z siedzibą
w 42-500 Będzin ul. Sączewskiego 6, zwanym dalej "Przekazującym", reprezentowanym przez:

1. Adam Lazar - Starosta Będziński,

2. Mariusz Kozłowski - Wicestarosta Będziński,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Cezarego Baryłko,

a Gminą Bobrowniki z siedzibą 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8, zwaną dalej „Przejmującym”, reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Mirosław Rabsztyn - Wójt Gminy Bobrowniki,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Barbary Ferdyn na podstawie:

- art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 88 poz. 539 z 2008 r. z późn. zm.),

- art. 19 ust. 4, w związku z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.),

- Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XLI/394/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Będzińskiego w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych w 2010 r.,

- Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego nr XXX/468/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminie Bobrowniki na realizację zadania należącego do właściwości Powiatu Będzińskiego w zakresie powiatowej drogi publicznej oraz zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2010 r.,

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Mając na względzie konieczność poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Bobrowniki (Przejmujący) przejmuje do wykonania w 2010 r. zadania należące do właściwości Powiatu Będzińskiego w zakresie:

Budowa chodnika przy ul. Wolności w Sączowie - droga powiatowa nr 3201 S, etapII.

2. Powiat Będziński (Przekazujący) przekaże na realizację tego przedsięwzięcia dotację celową z budżetu Powiatu na 2010 r.

§ 2. 1. Wstępnie określony zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie około 290 mb chodnika w drodze powiatowej 3201 S – ul. Wolności w Sączowie.

2. Szczegółowy zakres robót wykonywanych w ramach niniejszego porozumienia zostanie ustalony w przedmiarze robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w oparciu o którą przygotowane zostanie przez Przejmującego postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Ostateczna wartość zadania zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedur przetargowych i podpisaniu przez Przejmującego umowy z wykonawcą.

4. W przypadku, gdy wartość robót ustalona w wyniku postępowania przetargowego przekroczy kwotę, o której mowa w §3 ust. 1, może nastąpić zwiększenie tej kwoty pod warunkiem zawarcia stosownego aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 3. 1. Przekazujący przeznacza na realizację zadania w 2010 r. środki w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w tym:

a) 150.000,00 zł stanowi kwotę wsparcia finansowego z budżetu Gminy Bobrowniki, tj. 50 % partycypacji w kosztach zadania,

b) 150.000,00 zł stanowi kwota z budżetu Powiatu Będzińskiego, tj. 50 % partycypacji w kosztach zadania.

2. Strony ustalają, że w przypadku gdy koszt poszczególnych zadań będzie niższy od planowanego, partycypacja w stosunku procentowym w kosztach zadań przekazującego i przyjmującego się nie zmienia.

3. Kwota wymieniona w §3 ust. 1 lit. a) zostanie przekazana Przejmującemu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania kwoty wsparcia finansowego z Gminy Bobrowniki.

4. Kwota wymieniona w §3 ust. 1 lit. b) zostanie przekazana Przejmującemu w terminie do 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania.

5. Przejmujący powiadomi niezwłocznie Przekazującego o fakcie podpisania umowy z wykonawca podając datę umowy, nazwę wykonawcy i wartość ustalonego wynagrodzenia.

§ 4. 1. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do dnia ostatecznego rozliczenia zadania, lecz nie później niż do 20 grudnia 2010 r.

2. Rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o przedstawione przez Przejmującego faktury wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego i wskazanego w §5 przedstawiciela Przekazującego.

§ 5. 1. Gmina Bobrowniki wskazuje Mariusza Pawełczyka - jako osobę do kontaktów w zakresie realizacji inwestycji w ramach niniejszego porozumienia.

2. Powiat Będziński dla kontroli należytego wykonania robót wyznacza inż. Ryszarda Czykiela – inspektora nadzoru w Powiatowym Zarządzie Dróg Będzin z/s w Rogoźniku.

3. Przejmujący zobowiązany jest do zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi dla realizowanych przez siebie zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

§ 6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 7. W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem, strony obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym na wniosek Przekazującego.

§ 9. Niniejsza porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przejmującego, jeden dla Przekazującego, jeden dla Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku oraz jeden egzemplarz do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przekazujący:

Przejmujący:

Starosta Będziński

Adam Lazar


Wicestarosta Będziński

Mariusz Kozłowski

Wójt

mgr inż. Mirosław Rabsztyn


Skarbnik Powiatu Będzińskiego

Cezary Baryłko


Skarbnik Gminy

mgr Barbara Ferdyn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »