| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EKAP 1/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Wójta Gminy Świerklaniec

z dnia 8 kwietnia 2010r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Tarnowskie Góry na każdego ucznia uczęszczającego do punktu przedszkolnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry, a niebędącego jego mieszkańcem

Zawarte w dniu 08.04.2010 roku pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry reprezentowaną przez:

Zastępcę Burmistrza Jolantę Tuszyńską

a

Gminą Świerklaniec reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Adama Baron

Na podstawie art. 90 ust.1, 2b-2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. Zm.) w związku z art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)

Ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Świerklaniec zobowiązuje się do przekazania Gminie Tarnowskie Góry kwoty dotacji w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Gminę Tarnowskie Góry na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, który uczęszcza do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

2. Gmina Świerklaniec w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola, w § 2310 – dotacje celowe przekazywane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Kwotę dotacji należnej Gminie Tarnowskie Góry ustala się co miesiąc, jako iloczyn liczby uczniów w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust.2 i ust.3.

2. Kwota dotacji na jednego ucznia odpowiadać będzie 40% ustalonych w budżecie Gminy Tarnowskie Góry wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym ze na ucznia niepełnosprawnego odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Tarnowskie Góry.

3. Miesięczna stawka dotacji udzielana przez Gminę Tarnowskie Góry na każdego ucznia uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego w Gminie Tarnowskie Góry wynosi w 2010 roku 223,87 zł.

4. Zmiany wysokości jednostkowych miesięcznych stawek dotacji, o których mowa w ust. 3 w latach następnych będą wprowadzone aneksami do niniejszego porozumienia.

5. Podstawą do ustalenia zwrotu dotacji dla Gminy Tarnowskie Góry o której mowa w ust.1 będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.

6. Gmina Świerklaniec zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 5 na rachunek Gminy Tarnowskie Góry w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Tarnowskich Górach: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Nr 64 2030 0045 1110 0000 0145 9870 W ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

7. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 6 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości ustawowych.

§ 3. 1. Gmina Tarnowskie Góry będzie przekazywała Gminie Świerklaniec z którym zawarła porozumienie w niniejszej sprawie, pisemną informację do dnia 20 października każdego roku budżetowego o liczbie uczniów wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania), na których będzie udzielana dotacja przez Gminę Tarnowskie Góry na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne.

§ 4. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obydwie strony.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego na wniosek miasta ubiegającego się o zwrot kosztów dotacji.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Gmina Tarnowskie Góry

Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Jolanta Tuszyńska


Wójt Gminy Świerklaniec

Adam Baron

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »