| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 134/PZD/10 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ujsoły

1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ujsoły- według standardów nie niższych niż określone w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 do zakresu przekazywanych i przejmowanych obowiązków nie wchodzą remonty dróg.

2. Wykaz dróg powiatowych położonych w granicach Gminy Ujsoły objętych akcją zimową, określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Na realizację zadań określonych w § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w sezonie zimowym 2010/2011 środki finansowe w wysokości 216.574,22 zł (słownie złotych: dwieście szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery 22/100) wynikającej z iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i kwoty przeznaczonej na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w III i IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Ujsoły, która wynosi:

- dla III standardu – 1690,65 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

- dla IV standardu – 1537,05 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

- dodatkowa stawka - 458,48 zł/km za jeden miesiąc dla dróg leżących > 600 m n.p.m. (droga powiatowa nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Ujsoły-Granica Państwa-końcowy odcinek o dł. 4,000 km, droga powiatowa nr 1441 S Ujsoły- Złatna-końcowy odcinek o dł. 4,000 km)

W związku z powyższym suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 101.363,77 zł (słownie złotych: sto jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 77/100) według następującego wyliczenia:

10,901 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 1690,65 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Ujsoły) x 5,5 miesiąca = 101.363,77 zł,8,000 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych >600 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 458,48 zł ( dodatkowa stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1 km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 600 m n. p. m, w III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla drogi powiatowej nr 1439 S o długości 4,000 km i dla drogi powiatowej nr 1441 S o długości 4,000 km) x 5,5 miesiąca = 20.173,12 zł

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 95.037,34 zł (słownie złotych : dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści siedem 34/100 ) według następującego wyliczenia:

11,242 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1537,05 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Ujsoły) x 5,5 miesiąca = 95.037,34 zł,

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujsoły, objętych niniejszym porozumieniem w sezonie zimowym 2010/2011 wynosić będzie 216.574,22 zł .

2. Środki, o których mowa w ust. l będą przekazywane na konto Przejmującego w 5-ciu miesięcznych równych transzach po 39.377,13 zł każda do 15 dnia danego miesiąca po wykonaniu usługi , oraz w postaci ostatniej szóstej transzy ( 1/2 miesięcznej kwoty) w wysokości 19.688,57 zł do 30 kwietnia 2011 roku. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w §4 ust.3.

3. W przypadku, gdy warunki zimowe nie ustąpią do dnia 15 kwietnia 2011 roku, Przekazujący dopuszcza możliwość przedłużenia prowadzenia akcji zimowej na odcinkach dróg powiatowych objętych porozumieniem, na których będą panowały trudne warunki drogowe do 30 kwietnia 2011 roku w ramach dodatkowych środków pod warunkiem zgłoszenia i pisemnego uzasadnienia potrzeby kontynuowania akcji zimowej. Sytuacja opisana powyżej ma również zastosowanie w przypadku konieczności rozpoczęcia akcji zimowej przed dniem 1 listopada 2010r.- każdorazowo po akceptacji PZD w Żywcu.W związku z tym zapłata za kontynuowanie akcji zimowej po 15 kwietnia 2011r. będzie obliczana za każdy dzień wg stawek obowiązujących na podstawie niniejszego porozumienia dla każdej drogi z osobna, a środki zostaną przekazane do 31 maja 2011 roku.Warunkiem przekazania dodatkowych środków będzie złożenie faktur na podstawie dokumentów uzasadniających prowadzenie akcji zimowej na przedmiotowych odcinkach dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem po 15 kwietnia 2011r., co stanowić będzie rozliczenie przekazania dodatkowych środków, które zostanie zaakceptowane i zweryfikowane przez PZD w Żywcu i przekazane do Starostwa Powiatowego w terminie do 25 maja 2011r. celem zapłaty za wykonanie zadania.

4. Przejmujący zobowiązany jest przedstawić Przekazującemu szczegółowe rozliczenie wykorzystania przekazanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z kopiami faktur wystawionych przez wykonawców w terminie do 15 maja 2011r.po zakończeniu sezonu zimowego.

5. W przypadku, gdy koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych będą niższe od kwoty określonej w ust. l różnica zostanie wykorzystana na bieżące utrzymanie tych dróg po podjęciu decyzji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w porozumieniu z Gminą Ujsoły , z tym że w odbiorach tych robót będzie także uczestniczył przedstawiciel PZD w Żywcu (Przejmujący przekaże egzemplarz protokołu odbioru uczestnikom odbioru). Wykorzystanie i rozliczenie wykorzystania pozostałych środków na bieżące utrzymanie dróg powinno nastąpić do dnia 30 września 2011 roku. W razie niewykorzystania w/w środków na bieżące utrzymanie dróg do dnia 30 września 2011 roku środki te zostaną zwrócone Przekazującemu do dnia 15 października 2011r.

6. W razie nie wykonania w całości lub części zadań o których mowa w § l Przejmujący będzie obowiązany zwrócić Przekazującemu otrzymane środki w zakresie nie znajdującym pokrycia w wykonanych zadaniach.

7. W razie nienależytego wykonania zadań o których mowa w § l Przekazujący może obciążyć Przejmującego karą umowną, której wysokość zostanie wyliczona według następującego wzoru:- stawka miesięczna za utrzymanie 1 km drogi, o której mowa w ust 1odpowiednia dla danej drogi x ilość dni nienależytego wykonania zadań.

8. Przekazujący na zasadach ogólnych może ponadto dochodzić od Przejmującego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. Przejmujący będzie obowiązany zwrócić Przekazującemu wszelkie koszty jakie Przekazujący będzie obowiązany ponieść na zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadań, o których mowa w § 1.

10. Środki finansowe , o których mowa w ust. 1 , będą podlegały waloryzacji z dniem 1 stycznia 2011r. przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem , ogłoszonego na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja obejmować również będzie wzrost podatku VAT. Waloryzacja zostanie potwierdzona aneksem do niniejszego porozumienia , zawartego do dnia 31.03.2011r.

§ 3.

1. Przekazujący zezwala na zawarcie pomiędzy sąsiadującymi gminami porozumienia , które określi sposób wykonania i sprawy finansowe wykonywania odśnieżania odrębnie dla każdej drogi powiatowej.

2. PZD w Żywcu ma prawo do kontroli prowadzonej akcji zimowej na terenie Gminy.

§ 4.

1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:- ze strony Przekazującego : Jerzy Jastrzębski-Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w PZD w Żywcu.

- ze strony Przejmującego: Jakub Czaniecki-Kierownik Żakładu Usług Komunalnych w Ujsołach.

2. Strony zobowiązują się do monitoringu i kontroli stanu dróg, których zimowe utrzymanie zostało powierzone Przejmującemu .

3. Celem udokumentowania wydatkowania środków Przejmujący zobowiązuje się doprzedstawienia do dnia 7-go po upływie każdego miesiąca realizacji porozumienia, raportu potwierdzonego przez pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu nadzorującego zimowe utrzymaniedróg o przejezdności przejętych do zimowego utrzymania dróg powiatowych określonychw niniejszym porozumieniu.

4. PZD w Żywcu przekaże do dnia 10-go po upływie każdego miesiąca realizacji porozumienia raport, o którym mowa w ust.3, celem przekazania w terminie określonym w § 2 pkt 2 środków dotacji dla Przejmującego.

5. W przypadku nie dotrzymania postanowień zawartych w ust.3 przekazujący wstrzymuje przekazanie środków finansowych.

6. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem w postaci:- Książki raportów dziennych z wykonywania zadań zimowego utrzymania dróg.

§ 5.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 01.11.2010r. do dnia 15.10.2011 r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Przekazujący upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu do prowadzenia i załatwiania wszystkich spraw wynikających z treści niniejszego porozumienia.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 9.

Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

- Załączniki:

1. Wykaz dróg powiatowych

położonych w granicach Gminy Ujsoły

objętych porozumieniem

2. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi

na drogach powiatowych Powiatu Żywieckiego

PRZEKAZUJĄY:

PRZEJMUJĄCY:

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Jan Miodoński

Wójt


Tadeusz Piętka


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 134/PZD/10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »