| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-77(3)/2010/2011/13864/II-A/MMI/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 stycznia 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Skoczowską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167 poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 13 grudnia 2010 r., przedsiębiorstwa energetycznego - Skoczowska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Skoczowie (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem") "o zmianę taryfy zatwierdzonej dnia 2 lipca 2009 r. w zakresie zmiany stawki podatku VAT"

umarzam

postępowanie administracyjne w sprawie zmiany mojej decyzji z dnia 2 lipca 2009 r., Nr OWR-4210-29/2009/13864/II-A/GM, zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo.


Uzasadnienie

Decyzją z dnia 2 lipca 2009 r., Nr OWR-4210-29/2009/13864/II-A/GM Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji: "Prezesem URE") zatwierdził Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła z terminem obowiązywania do dnia 31 lipca 2010 r.

Pismem z dnia 13 grudnia 2010 r., Przedsiębiorstwo złożyło wniosek "o zmianę taryfy zatwierdzonej dnia 2 lipca 2009 r. w zakresie zmiany stawki podatku VAT".

Mając na uwadze, że przestała już obowiązywać taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją z dnia 2 lipca 2009 r., Nr OWR-4210-29/2009/13864/II-A/GM, to Prezes URE nie mógł dokonać wnioskowanej przez Przedsiębiorstwo zmiany taryfy, a tym samym reaktywować taryfy, gdyż powodowałoby to wydanie orzeczenia z mocą wsteczną, co byłoby niezgodne z prawem.

Zaistnienie powyższego faktu spowodowało, że w niniejszej sprawie wystąpiła bezwzględna przesłanka do umorzenia postępowania administracyjnego - jako bezprzedmiotowego - na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że w przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Przesłanką umorzenia postępowania w świetle powołanego art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest bezprzedmiotowość postępowania "z jakiejkolwiek przyczyny", czyli z każdej przyczyny powodującej brak jednego z elementów materialnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej. Sytuacja taka ma właśnie miejsce w rozpatrywanej sprawie. Przyczyną powodującą bezprzedmiotowość postępowania jest fakt, że przestała już obowiązywać taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 2 lipca 2009 r., Nr OWR-4210-29/2009/13864/II-A/GM (taryfa obowiązywała do dnia 31 lipca 2010 r.) i tym samym nie można dokonać jej zmiany.

Jednocześnie informuję, że do czasu wejścia w życie nowej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo będzie uprawnione do stosowania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 2 lipca 2009 r., Nr OWR-4210-29/2009/13864/II-A/GM, na mocy art. 47 ust. 2c ustawy - Prawo energetyczne, z uwzględnieniem od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku VAT. Tym samym od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku VAT nie będą aktualne zawarte w taryfie ceny i stawki opłat brutto uwzględniające podatek VAT w wysokości 22%. Przedsiębiorstwo zastosuje ceny i stawki opłat netto oraz obowiązujący z mocy prawa podatek VAT w wysokości 23%.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR


Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki Marek Miśkiewicz
Otrzymują:

1)Skoczowska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Górny Bór 25A

43-430 Skoczów

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji

Decyzja niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »