| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/426/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 5 października 2010r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. Określa się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, zwane dalej regulaminem, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/426/10
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 5 października 2010 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W ŚRODKACH GMINNEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa warunki przewozu osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

2. . Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

infoRgrafika

§ 2. 1. Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami, kierowca, personel służby ruchu i nadzoru ruchu oraz osoby upoważnione do kontroli biletów zobowiązani są do przestrze¬gania przepisów porządkowych.

2. Uwagi i polecenia kierowcy pojazdu oraz personelu służby ruchu i nadzoru ruchu skierowane do pasażerów winny być podane w sposób taktowny i uprzejmy. Na prośbę pasażera kierowca pojazdu i personel służby ruchu i nadzoru ruchu zobowiązani są do udzielenia informacji dotyczących przewozu, a w szczególności czasu odjazdu z końcowego przystanku, trasy przejazdu, itp.

§ 3. 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierowcy pojazdu za pokwitowaniem.

2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w pojazdach regulują odrębne przepisy.

Rozdział II.
Przewóz osób

§ 4. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2. Wsiadanie do pojazdu na końcowych przystankach dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. Pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe w czasie zmiany kierunku jazdy.

3. Kierowca po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsia¬dających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przy¬stanku zajęcie miejsca w pojeździe, za wyjątkiem przerw na spożycie posiłku lub awarii.

4. . Kierowca pojazdu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu a wysiadające opuściły pojazd.

5. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów oraz poręczy.

§ 5. 1. Pasażer zajmujący miejsce oznaczone "dla inwalidy", "dla osoby z dzieckiem na ręku" obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której takie miejsce jest przeznaczone.

2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadze¬nia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

§ 6. 1. W pojazdach przedsiębiorstwa komunikacji pasażerowie mają obowiązek wsiadania do pojazdu wyłącznie pierwszymi drzwiami.

2. Z obowiązku wsiadania pierwszymi drzwiami zwolnieni są wyłącznie pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, matki z dziećmi w wózkach, pasażerowie podróżujący z bagażem o ponadnormatywnych rozmiarach.

3. W sytuacji przemieszczania się bardzo dużej liczby pasażerów, celem zapobiegnięcia opóźnieniom, dopuszczalne jest otwarcie przez kierowcę drugich i trzecich drzwi do wsiadania.

4. Wysiadanie z pojazdu odbywa się wyłącznie drugimi i trzecimi drzwiami po uprzednim zasygnalizowaniu kierowcy takiego zamiaru.

§ 7. 1. Wsiadając do pojazdu pierwszymi drzwiami należy bez wezwania okazać kierowcy ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu. Odpowiedni bilet należy bezzwłocznie skasować w kasowniku.

2. W przypadku nie posiadania ważnego biletu należy go obowiązkowo zakupić u kierowcy i bezzwłocznie skasować w kasowniku.

3. Pasażerowie wymienieni w ust. 1, wsiadający innymi drzwiami niż pierwsze, zobowiązani są bez wezwania podejść do kabiny kierowcy celem okazania biletu lub dokumentu upoważniającego do przejazdu.

§ 8. 1. Do przejazdu pojazdami przedsiębiorstwa komunikacji upoważniają tylko bilety z nadrukiem PKM Czechowice-Dziedzice lub dokumenty upoważniające do jazdy bez biletu.

2. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas podróży i okazać go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.

3. Pasażer posiadający uprawnienia do zakupu biletu ulgowego oprócz biletu okazuje dokument uprawniający do takiego przejazdu.

4. Pasażer posiadający uprawnienia do jazdy bez biletu okazuje dokument uprawniający go do takiego przejazdu.

5. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

6. Bilet zniszczony jest nieważny.

§ 9. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności policji, straży miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

§ 10. Zabrania się w pojazdach:

infoRgrafika

§ 11. 1. Osoby, które pomimo odmowy przewozu, wsiadły do pojazdu lub nie przestrzegają przepisów § 13 i pomimo upomnienia nie stosują się do wskazówek i poleceń kierowcy pojazdu, personelu służby ruchu lub nadzoru ruchu, obowiązane są opuścić pojazd, na wezwanie kierowcy lub nadzoru ruchu. Pasażerowi nie przysługuje w tych wypadkach zwrot ceny biletu, natomiast pokrywa on koszty ewentualnego zatrzymania ruchu pojazdu.

2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia pojazdu, kierowca pojazdu, personel służby ruchu lub nadzoru ruchu, a także osoby uprawnione do kontroli biletów mogą zwrócić się o interwencję policji lub straży miejskiej.

§ 12. 1. Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z rampy wjazdowej w autobusach niskopodłogowych powinna zgłosić taki zamiar kierowcy pojazdu poprzez podniesienie ręki.

2. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do opuszczenia rampy wjazdowej i udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.

3. Osoba niepełnosprawna przy wysiadaniu powinna odpowiednio wcześnie zgłosić żądanie wysiadania.

Rozdział III.
Przewoz rzeczy i bagażu ręcznego

§ 13. 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny tylko taki, którego umieszczenie w pojeździe nie utrudnia przejścia i nie naraża na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem, nie zagraża bezpieczeństwu ruchu itp.

2. Pojedyncze przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nieprzekraczające rozmiarów 60 x 40 x 20 cm, a także zwierzęta, np. psy, koty, ptaki trzy¬mane na kolanach, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce oraz sanki i narty nie podlegają opłacie.

3. Za przewóz bagażu przekraczającego rozmiary 60 x 40 x 20 cm oraz psa trzymanego na smyczy i posiadającego kaganiec obowiązuje opłata jak za bilet normalny danej linii.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania gminnej komunikacji zbiorowej należy kierować do dyrektora przedsiębiorstwa komunikacji.

2. Szczegółowy sposób organizacji, przyjmowania i rozpatrywania, skarg i wniosków określa zarządzenie wewnętrzne dyrektora przedsiębiorstwa komunikacji podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Szczegółowy sposób organizacji, przyjmowania i rozpatrywania, skarg i wniosków określa zarządzenie wewnętrzne dyrektora przedsiębiorstwa komunikacji podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 16. Zmiany do regulaminu wprowadza się w trybie jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »