| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerklaniec,

2. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerklaniec,

3. Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje , których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy akt prawa miejscowego poddany konsultacji.

3. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Wójta.

2. Wójt w zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną w imieniu Wójta za przeprowadzenie konsultacji.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji, w celu wyrażenia przez nie pisemnej opinii na temat projektu,

2) zamieszczania projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej www.swierklaniec.i-gmina.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w celu uzyskania stosownej opinii organizacji na temat projektu drogą elektroniczną, na adres e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl.

3) bezpośrednich spotkań z organizacjami, w celu uzyskania ich opinii na temat poddanego konsultacjom projektu aktu prawa miejscowego.

4. W przypadku konsultacji, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 wyznaczony termin do wyrażenia przez organizację opinii nie może być krótszy niż 7 dni, licząc odpowiednio: od dnia otrzymania projektu prawa miejscowego bądź zamieszczenia tego projektu w sposób określony w ust. 2 pkt. 2.

5. W przypadku konsultacji, których mowa w ust. 3 pkt. 3 zawiadamia się organizacje, o terminie, miejscu i przedmiocie spotkania co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, organizacjach których przedstawiciele uczestniczą w spotkaniu, przebiegu dyskusji oraz o wyrażonych opiniach.

6. Właściwa komórka organizacyjna lub osoba, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 4 przekazuje Wójtowi zestawienie zgłoszonych opinii z przeprowadzonych konsultacji wraz ze zgłoszonymi propozycjami zmian w konsultowanym akcie prawnym.

7. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do ich przedstawienia.

§ 5. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, numer KRS lub numer z ewidencji prowadzonej przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

§ 6. 1. Opinie i uwagi organizacji niezawierające danych, o których mowa w § 5 lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 7. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

2. Sprawozdanie zawiera:

1) omówienie przebiegu konsultacji,

2) zestawienie wszystkich uwag opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »