| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerklaniec,

2. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerklaniec,

3. Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje , których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy akt prawa miejscowego poddany konsultacji.

3. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Wójta.

2. Wójt w zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną w imieniu Wójta za przeprowadzenie konsultacji.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji, w celu wyrażenia przez nie pisemnej opinii na temat projektu,

2) zamieszczania projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej www.swierklaniec.i-gmina.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w celu uzyskania stosownej opinii organizacji na temat projektu drogą elektroniczną, na adres e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl.

3) bezpośrednich spotkań z organizacjami, w celu uzyskania ich opinii na temat poddanego konsultacjom projektu aktu prawa miejscowego.

4. W przypadku konsultacji, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 wyznaczony termin do wyrażenia przez organizację opinii nie może być krótszy niż 7 dni, licząc odpowiednio: od dnia otrzymania projektu prawa miejscowego bądź zamieszczenia tego projektu w sposób określony w ust. 2 pkt. 2.

5. W przypadku konsultacji, których mowa w ust. 3 pkt. 3 zawiadamia się organizacje, o terminie, miejscu i przedmiocie spotkania co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, organizacjach których przedstawiciele uczestniczą w spotkaniu, przebiegu dyskusji oraz o wyrażonych opiniach.

6. Właściwa komórka organizacyjna lub osoba, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 4 przekazuje Wójtowi zestawienie zgłoszonych opinii z przeprowadzonych konsultacji wraz ze zgłoszonymi propozycjami zmian w konsultowanym akcie prawnym.

7. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do ich przedstawienia.

§ 5. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, numer KRS lub numer z ewidencji prowadzonej przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

§ 6. 1. Opinie i uwagi organizacji niezawierające danych, o których mowa w § 5 lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 7. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

2. Sprawozdanie zawiera:

1) omówienie przebiegu konsultacji,

2) zestawienie wszystkich uwag opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »