| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 449)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i ich części zajęte na potrzeby:

a) kultury,

b) opieki społecznej,

c) działalności charytatywnej,

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

za wyjątkiem gruntów, budowli, budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. grunty, budynki i ich części zajęte na potrzeby przeciwpożarowe, bezpieczeństwa publicznego, obronności, za wyjątkiem gruntów, budowli, budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. W odniesieniu do podatników będących przedsiębiorcami lub podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 w pkt 1-2 niniejszej uchwały udzielane będą w trybie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) oraz pkt 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV / 797 / 2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 rok.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »