| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 449)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i ich części zajęte na potrzeby:

a) kultury,

b) opieki społecznej,

c) działalności charytatywnej,

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

za wyjątkiem gruntów, budowli, budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. grunty, budynki i ich części zajęte na potrzeby przeciwpożarowe, bezpieczeństwa publicznego, obronności, za wyjątkiem gruntów, budowli, budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. W odniesieniu do podatników będących przedsiębiorcami lub podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 w pkt 1-2 niniejszej uchwały udzielane będą w trybie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) oraz pkt 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV / 797 / 2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 rok.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »