| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/274/10 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie Uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust 2 pkt. 2 i art. 42 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 p. 1591 z późn. zm.

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Zakładu Usług Komunalnych w Koniecpolu w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mirosław Cegieła


Załącznik do Uchwały Nr XLI/274/10
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 4 listopada 2010 r.

STATUT Zakładu Usług Komunalnych w Koniecpolu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1) Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu znany dalej Zakładem jest jednostką organizacyjną gminy Koniecpol funkcjonującą w formie zakładu budżetowego.

2) Zakład może używać nazwy skróconej ZUK Koniecpol.

3) 1.Zakład działa na podstawie:

- Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 152 poz. 1240 z późn. zm.

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.07.2010 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych , zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formą organizacyjną – prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 ze zm. ).

- Uchwały Rady Miejskiej Nr 96/XVII/92 z dnia 23.01.1992r. w sprawie utworzenia Zakładu usług Komunalnych.

- Niniejszego statutu.

§ 2.

Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.

Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu.

§ 4.

Siedziba Zakładu mieści się w Koniecpolu przy ul. Zachodniej 30/40.

§ 5.

Terenem działania Zakładu jest Gmina Koniecpol. Zakład może świadczyć usługi poza terenem gminy Koniecpol.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania Zakładu

§ 6.

1) Przedmiotem działalności zakładu jest zaspokajenie materialno – bytowych potrzeb społecznych w sferze usług komunalnych.

2) Zakład ma na celu świadczenie usług w zakresie:

- Wodociągów i zaopatrzenia w wodę

- Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

- Utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych

- Wywozu nieczystości stałych i płynnych

- Utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

- Utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych

- Prowadzenia targowiska

- Zaopatrzenia w energię cieplną

- Utrzymania terenów rekreacyjnych

- Utrzymania zieleni gminy i zadrzewień

- Remontów i utrzymania dróg , ulic , chodników, mostów

- Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi

3) Mienie zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Koniecpol. Zakład gospodaruje wydzielonym mu mieniem i zapewnia jego ochronę. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do wydzielonego mu mienia komunalnego będącego w jego dyspozycji.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa

§ 7.

1) Zakład prowadzi działalność na zasadach określonych w Ustawie o Finansach Publicznych , jako zakład budżetowy.

2) Zakład Rozlicza się z budżetem Gminy Koniecpol.

§ 8.

1) Podstawa gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy , zatwierdzony przez Kierownika Zakładu i określający:

- Planowane przychody

- Planowane wydatki stanowiące koszty działalności

- Stan środków obrotowych

- Rozliczenia z budżetem

2) Planowanie i rozdział środków finansowych odbywa się zgodnie z klasyfikacją budżetową.

3) Zakład stosuje w planowaniu ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rozdziałów przychodów i kosztów podziałki określone w odrębnych przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

4) 1.Źródłem finansowania zakładu są:

- dochody własne z działalności świadczonej przez Zakład

- dotacje celowe zgodnie z zasadami określonymi w zakresie finansów publicznych na zadania bieżące i na finansowanie inwestycji.

- Dotacje przedmiotowe

5) Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 4.
Organizacja zakładu

§ 9.

1) Zakładem kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu.

2) Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

3) Kierownika zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.

4) Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Zakładu wykonuje Burmistrz Miasta i Gminu Koniecpol.

§ 10.

1) Kierownik realizuje zadania Zakładu przy pomocy podległych pracowników.

2) Kierownik zakładu prowadzi samodzielnie gospodarkę kadrową, płacową i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy względem pracowników zakładu.

§ 11.

Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu wraz z zakresem zadań i obowiązków , kontroli i nadzoru określa Regulamin organizacyjny Zakładu zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola zakładu

1) Organem Założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Koniecpolu.

2) Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

3) Burmistrz Miasta i Gminy w granicach określonych przez prawo dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz Kierownika Zakładu.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisu powszechnie obowiązujące.

§ 13.

Zamiany Statutu Zakładu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »