| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzepicach

Na podstawie art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493; z póź. zm.) art. 18 ust. 2, pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozrądzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzepicach, zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

a) Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

b) Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach

c) Przedstawiciel Komisariatu Policji w Krzepicach

d) Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku

e) Przedstawiciel jednostek ochrony zdrowia

f) Przedstawiciel organizacji pozarządowych,

g) Kurator sądowy

h) Przedstawiciel referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Krzepicach

2. W celu powołania Zespołu Burmistrz zwraca się do instytucji wskazanych w ust.1 o wskazanie na piśmie w terminie siedmiu dni kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Burmistrz zwraca się do właściwego Prezesa Sądu.

3. Skład Zespołu ustala imiennie Burmistrz w drodze zarządzenia.

4. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Burmistrza:

a) w razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zespole,

b) na wniosek podmiotu wskazanego w ust.1, który go desygnował,

c) na wniosek Zespołu,

d) długotrwałej absencji

e) zmiany miejsca pracy

§ 3. 1. Zespół działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie na wniosek któregokolwiek z członków Zespołu.

2. Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisma, telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem albo inny sposób, tak aby członek o terminie posiedzenia wiedział, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten można skrócić do trzech dni.

3. Zespół w zakresie swoich kompetencji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zespołu chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę posiedzenia,

b) wskazanie obecnych na posiedzeniu,

c) przedmiot obrad,

d) treść podjętych uchwał,

e) podpisy obecnych na posiedzeniu.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »