| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzepicach

Na podstawie art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493; z póź. zm.) art. 18 ust. 2, pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozrądzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzepicach, zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

a) Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

b) Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach

c) Przedstawiciel Komisariatu Policji w Krzepicach

d) Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku

e) Przedstawiciel jednostek ochrony zdrowia

f) Przedstawiciel organizacji pozarządowych,

g) Kurator sądowy

h) Przedstawiciel referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Krzepicach

2. W celu powołania Zespołu Burmistrz zwraca się do instytucji wskazanych w ust.1 o wskazanie na piśmie w terminie siedmiu dni kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Burmistrz zwraca się do właściwego Prezesa Sądu.

3. Skład Zespołu ustala imiennie Burmistrz w drodze zarządzenia.

4. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Burmistrza:

a) w razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zespole,

b) na wniosek podmiotu wskazanego w ust.1, który go desygnował,

c) na wniosek Zespołu,

d) długotrwałej absencji

e) zmiany miejsca pracy

§ 3. 1. Zespół działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie na wniosek któregokolwiek z członków Zespołu.

2. Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisma, telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem albo inny sposób, tak aby członek o terminie posiedzenia wiedział, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten można skrócić do trzech dni.

3. Zespół w zakresie swoich kompetencji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zespołu chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę posiedzenia,

b) wskazanie obecnych na posiedzeniu,

c) przedmiot obrad,

d) treść podjętych uchwał,

e) podpisy obecnych na posiedzeniu.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »