| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Łękawica

z dnia 29 grudnia 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/279/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1 art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2011 roku (M. P. Nr 55, poz. 755 z 2010 r.)

R A D A G M I N Y Ł Ę K A W I C A uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/279/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok , § 3 pkt 1) lit. e) otrzymuje nowe brzmienie : „e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »