| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Pawonków

z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Pawonków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.40 i 7 ust.1, pkt.19 i art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z póź. zm.), Rada Gminy w Pawonkowie uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik do Uchwały Nr II/5/2010
Rady Gminy Pawonków
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pawonków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

I. Postanowienia ogólne

1) Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

a) pomocniczości

b) partnerstwa

c) suwerenności

d) efektywności

e) uczciwej konkurencji

f) jawności

2) Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy w Pawonkowie.

3) Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Pawonków, zwanych dalej „podmiotami”.

4) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt. 1 ust.3 w sprawie poddanej konsultacji.

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzania konsultacji.

1) Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Pawonków w drodze zarządzenia, które określi:

a) podmiot konsultacji,

b) termin rozpoczęcia,

c) formę konsultacji,

d) komórkę organizacyjną Gminy Pawonków odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

2) Konsultacje mogą mieć formę:

a) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt. I ust. 3 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

b) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Pawonków w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków,

c) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa pkt. I ust.3,

3) Uwagi i opinie, w trybie opisanym w punkcie II.2 konsultacji, należy zgłaszać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pawonkowie bądź otrzymania projektu w formie pisemnej na stosownym formularzu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4) Wzór formularza, o którym mowa w punkcie II.3 określi Wójt Gminy Pawonków w drodze zarządzenia.

5) Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

6) W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informacje pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

III. Postanowienia końcowe

1) Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w pkt. I ust. 3. Brak opinii nie wstrzymuje dalszych działań.

2) Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Pawonków i tablicy ogłoszeń

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »