| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Pawonków

z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Pawonków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.40 i 7 ust.1, pkt.19 i art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z póź. zm.), Rada Gminy w Pawonkowie uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik do Uchwały Nr II/5/2010
Rady Gminy Pawonków
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pawonków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

I. Postanowienia ogólne

1) Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

a) pomocniczości

b) partnerstwa

c) suwerenności

d) efektywności

e) uczciwej konkurencji

f) jawności

2) Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy w Pawonkowie.

3) Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Pawonków, zwanych dalej „podmiotami”.

4) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt. 1 ust.3 w sprawie poddanej konsultacji.

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzania konsultacji.

1) Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Pawonków w drodze zarządzenia, które określi:

a) podmiot konsultacji,

b) termin rozpoczęcia,

c) formę konsultacji,

d) komórkę organizacyjną Gminy Pawonków odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

2) Konsultacje mogą mieć formę:

a) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt. I ust. 3 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

b) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Pawonków w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków,

c) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa pkt. I ust.3,

3) Uwagi i opinie, w trybie opisanym w punkcie II.2 konsultacji, należy zgłaszać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pawonkowie bądź otrzymania projektu w formie pisemnej na stosownym formularzu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4) Wzór formularza, o którym mowa w punkcie II.3 określi Wójt Gminy Pawonków w drodze zarządzenia.

5) Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

6) W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informacje pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

III. Postanowienia końcowe

1) Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w pkt. I ust. 3. Brak opinii nie wstrzymuje dalszych działań.

2) Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Pawonków i tablicy ogłoszeń

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »