| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16/III/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków tej Rady zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 873/LXIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński


Załącznik do Uchwały Nr 16/III/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 21 grudnia 2010 r.

I. Organizacja i tryb działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Sosnowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego

3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 2. 1. Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym;

2. Zadania Rady Pożytku określone są w art. 41i ust.1 ustawy;

3. Kadencja Rady trwa 2 lata.

§ 3. 1. Rada Pożytku pracuje na posiedzeniach;

2. Posiedzenia Rady Pożytku zwoływane są przez Przewodniczącego bądź osobę przez niego upoważnioną lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pożytku , z tym, że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Sosnowca;

3. W posiedzeniach Rady Pożytku uczestniczyć może Prezydent bądź upoważniony przez niego Zastępca Prezydenta;

4. Członkowie Rady Pożytku informowani są o terminie posiedzenia pisemnie, telefonicznie bądź za pośrednictwem faksu lub poczty co najmniej 7 dni przed planowanym terminem spotkania;

5. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek posiedzenia;

6. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku;

7. Pracami Rady Pożytku kieruje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego;

8. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) reprezentowanie Rady Pożytku na zewnątrz,

2) ustalanie terminów posiedzeń,

3) zwoływanie posiedzeń,

4) prowadzenie posiedzeń,

5) ustalenie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

6) zapraszanie na posiedzenia – na wniosek członka Rady Pożytku bądź z własnej inicjatywy –ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności.

9. Z każdego posiedzenia Rady Pożytku sporządzany jest protokół.

§ 4. 1. Rada Pożytku podejmuje decyzje w formie stanowisk i opinii.

2. Posiedzenia Rady Pożytku są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa jej składu;

3. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów;

4. Decyzje Rady Pożytku nie są wiążące dla organów Miasta;

5. Termin wyrażenia przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego projektu uchwały. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

§ 5. Za pracę w Radzie Pożytku nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6. Obsługę administracyjno-biurową Rady Pożytku zapewnia Urząd Miejski w Sosnowcu, odpowiednio: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Wydział Polityki Społecznej.

II. Tryb powoływania i odwoływania Członków Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 7. W skład Rady Pożytku wchodzi:

1. Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Sosnowcu;

2. Sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Sosnowca, po jednym z:

1) Wydziału Ochrony Środowiska,

2) Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,

3) Wydziału Zdrowia,

4) Wydziału Kultury i Sztuki,

5) Wydziału Edukacji,

6) Wydziału Polityki Społecznej.

3. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 8. 1. Członków Rady Pożytku powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca, z tym że:

1) Przedstawicieli Rady Miejskiej w Sosnowcu wskazuje Rada Miejska

2) Przedstawicieli Prezydenta Miasta Sosnowca wskazuje Prezydent Miasta

3) Przedstawicieli organizacji pozarządowych wyłania się na zasadach określonych w Rozdz. III.

2. Wybór przedstawicieli Rady Miejskiej i przedstawicieli Prezydenta Miasta powinien nastąpić najpóźniej w terminie 60 dni od momentu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.

§ 9. 1. Mandat wszystkich członków Rady Pożytku wygasa z dniem zakończenia kadencji Rady;

2. Mandat członka Rady Pożytku wygasa:

1) w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie;

2) w razie odwołania członka przez Prezydenta;

3) w przypadku rezygnacji z członkostwa w organizacji lub usunięcia go z jej szeregów;

4) w razie jego śmierci.

3. Jeżeli w trakcje trwania kadencji Rady dokonano powołania uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady wygasa równocześnie z mandatem pozostałych członków Rady.

4. Odwołanie Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pożytku.

5. Prezydent może odwołać członka Rady Pożytku przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) w przypadku skazania członka Rady Pożytku prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli;

4) na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miejskiej;

5) na wniosek min.3 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy, będących członkami Rady Pożytku.

6. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Pożytku Prezydent uzupełnia skład Rady Pożytku na okres do końca kadencji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 10. 1. Rada Pożytku wybiera na I posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta Miasta Sosnowca ze swojego grona Przewodniczącego oraz 2 Wiceprzewodniczących;

2. Wybór Przewodniczącego dokonywany jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Pożytku;

3. Wybór Wiceprzewodniczących dokonywany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

III. Procedura wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy

§ 11. 1. Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych zgłoszonych do Rady Pożytku odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej jako zachowanie proporcji w zakresie rodzajów działalności określonej w art. 4 ust 1 ustawy;

2. Informacja o wyborach podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowca, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;

3. Na zebraniu ogólnym sosnowieckich organizacji pozarządowych zwołanym przez Prezydenta, spośród przedstawicieli organizacji wybrani zostaną członkowie:

1) Komisji wyborczej,

2) Komisji skrutacyjnej.

4. Zebranie, o którym mowa w ust. 3 zwoływane jest nie późnej niż 60 dni od zgłoszenia wniosku o powołanie Rady Pożytku.

5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do wybieranej Rady Pożytku

6. Kandydatury do Rady Pożytku zgłaszane są do Komisji Wyborczej przez organizacje pozarządowe uczestniczące w zebraniu ogólnym sosnowieckich organizacji pozarządowych. Zgłaszanie kandydatur do wybieranej Rady Pożytku odbywa się w sposób jawny poprzez wypisanie na Karcie Zgłoszeniowej Kandydata imienia i nazwiska kandydata oraz nazwę i adres organizacji;

7. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie Miasta Sosnowca i na rzecz jego mieszkańców;

8. W imieniu organizacji pozarządowej czynne prawo wyborcze realizuje (w głosowaniu uczestniczy) jedna upoważniona przez organ tej organizacji osoba;

9. Kandydatem może zostać osoba, pełnoletnia, która wyraża zgodę na kandydowanie;

10. Zgłoszeni kandydaci rejestrowani są na kartach do głosowania;

11. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, poprzez zaznaczenie na otrzymanej karcie do głosowania nie więcej niż 8 kandydatów zgodnie z ust 1;

12. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przelicza karty do głosowania i przystępuje do liczenia głosów;

13. Za głosy ważne uznaje się:

1) głosy oddane na nie więcej niż 8 kandydatów na karcie do głosowania poprzez postawienie znaków „X" w kratce znajdującej się przy nazwisku.

14. Za glosy nieważne uznaje się:

1) głosy oddane na więcej niż 8 kandydatów,

2) nie oddanie głosu na żadnego z kandydatów, czyli nie postawienie znaku „X” przy kandydacie.

15. Za wybrane uważa się te osoby, które uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania przez dwie osoby takiej samej liczby głosów, w sytuacji gdy pozostało jedno miejsce do obsadzenia, przeprowadza się wybory uzupełniające.

16. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, którego załącznikami są karty do głosowania i lista obecności.

17. Karty wyborcze do Rady są ostemplowane pieczątką Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »