| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 8 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pilchowice

Na podstawie art. 27 ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz po przeprowadzonych konsultacjach zgodnie z uchwałą Nr XLVI/338/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227 poz. 3269 z dnia 23.09.2010).

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1.

1. Gmina Pilchowice tworzy warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu w celu:

1) wypracowania lub poprawienia kondycji fizycznej mieszkańców bez względu na wiek,

2) prawidłowego rozwoju stosunków społecznych

3) osiągnięcia satysfakcjonujących wyników na wszelkich poziomach współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy.

§ 2.

1. Finansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu zmierzające do osiągnięcia celów o których w § 1 ust. 1 pkt. 1,2 odbywa się na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

2. Źródłem finansowania zadań, o których mowa powyżej są dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3.

Finansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu zmierzających do osiągnięcia celu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 odbywa się w formie dotacji celowej w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 4.

Dotacje może otrzymać klub sportowy, działający na obszarze Gminy Pilchowice, nie działający w celu osiągnięcia zysku, który spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada siedzibę na terenie Gminy Pilchowice,

- posiada licencję przyznaną przez właściwy Polski Związek Sportowy,

- uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym w tenisie stołowym lub piłce nożnej przez Polski Związek Tenisa Stołowego lub Polski Związek Piłki Nożnej,

- co najmniej 50% kadry zawodniczej w ramach danego zadania stanowią osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pilchowice.

§ 5.

Dotacja może być w szczególności przeznaczona na:

- organizację i udział w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, w tym na pokrycie kosztów: transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu, wynajmu obiektów sportowych,

- organizację i udział w rozgrywkach ligowych, w tym na pokrycie kosztów: opłat związkowych, opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich, licencji, transportu zbiorowego, delegacji (na tzw. wyjazdy, wystawione i rozliczone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju) zabezpieczenia medycznego, ochrony, obsługi księgowej, podatków, ubezpieczeń,

- realizację programu szkoleniowego, w tym na poniesione koszty: wynagrodzeń wraz z pochodnymi szkoleniowców, opieki medycznej, zakupu sprzętu sportowego, wody mineralnej, soków, napojów gorących,

- utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych, w tym koszty: zakupu środków czystości, wynagrodzeń wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów, zakupu trawy, nawozów, wapna, zakupu elementów wyposażenia, wywozu odpadów oraz nieczystości, usuwania awarii, przeglądów, napraw, konserwacji, paliwa, prądu, wody, opału.

§ 6.

Dotacja nie może być przeznaczona na:

wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, kierownika drużyny, członków zarządu klubu, sekretarza klubu, skarbnika klubu,

- wypłaty stypendiów dla zawodników,

- koszty transferów,

- artykuły żywnościowe,

- koszty dojazdu zawodników na treningi,

- działania niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.

1. Dotacje przyznaje Wójt Gminy na wniosek klubu sportowego.

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje powołana przez Wójta Gminy Komisja, która dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym oraz sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

- wysokość planowanych dochodów oraz wydatków budżetu,

- przedstawioną kalkulację kosztów,

- wpływ zadania na realizację celu zgodnego z § 1 ust. 1 pkt. 3 niniejszej uchwały.

5. W przypadku zwiększenia zaplanowanych w budżecie na dany rok środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowych zadań Wójt Gminy wyznacza klubom sportowym 14 dniowy termin na złożenie dodatkowych wniosków.

6. W przypadku złożenia dodatkowych wniosków zastosowanie mają: § 7 ust. 1,2,4 przedmiotowej uchwały.

§ 8.

1. Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok środków finansowych.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia roku budżetowego, którego umowa dotyczy.

§ 9.

1. Niezwłocznie po podjęciu uchwały budżetowej Wójt Gminy zawiera z klubem sportowym umowę.

2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wójt Gminy ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.

2. Prawo kontroli obejmuje:

- przedstawienie przez klub sportowy wszelkich informacji dotyczących działalności, w szczególności jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotowaniem, na każde żądanie Wójta Gminy,

- prawo wstępu na teren i do pomieszczeń klubu sportowego,

- prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pochodzącymi z dotacji.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Negatywny wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

§ 11.

1. Sprawozdanie końcowe kluby sportowe składają w terminie do 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 13.

Wnioski o których mowa w § 7 przedmiotowej uchwały na rok 2011 składane będą do 30 grudnia 2010 roku.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK 1 (rozwój sportu ) - wniosek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK 2 (rozwój sportu ) - umowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

ZAŁĄCZNIK 3 (rozwój sportu) - sprawozd

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »