| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wielowieś oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Rada Gminy Wielowieś po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala:
§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wielowieś oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik do uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wielowieś.
1) Zadania, uprawnienia oraz skład Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wielowieś zwanego dalej Zespołem, określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
2) Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wielowieś w drodze zarządzenia.
3) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek, instytucji oraz organizacji:
a) 1 przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi;
b) 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielowsi;
c) 1 przedstawiciel Policji;
d) 1 przedstawiciel oświaty;
e) 1 przedstawiciel ochrony zdrowia;
f) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych;
g) 1 przedstawiciel kuratorów sądowych.
4) Wójt Gminy Wielowieś może powołać do pracy w Zespole przedstawiciela prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w pkt. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5) Wójt Gminy Wielowieś zwraca się do właściwych jednostek i podmiotów o wytypowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu.
6) Wójt Gminy Wielowieś zawiera porozumienia z podmiotami wymienionymi w art. 9a ust. 3 lub 5 ustawy, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, określające podstawowe zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udział przedstawiciela danego podmiotu w pracach Zespołu.
7) Wójt Gminy Wielowieś odwołuje członka Zespołu w trybie właściwym dla jego powołania:
a) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
b) na uzasadniony wniosek członka Zespołu;
c) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu lub w związku z uchwałą Zespołu w sprawie wniosku o dokonanie zmian w składzie osobowym Zespołu.
2. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wielowieś.
1) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Wielowieś.
2) Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Wójta Gminy Wielowieś, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3) O wyborze Przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy.
4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Wielowieś.
5) Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
6) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
7) Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
8) Za obsługę techniczno-organizacyją Zespołu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi.
9) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia, poczynione ustalenia oraz podjęte uchwały.
10) Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu podejmowane są uchwały w sprawie:
a) wyboru Przewodniczącego,
b) ustalenia planu pracy na dany rok kalendarzowy,
c) ustalenia sprawnego sposobu komunikowania się członków Zespołu, zwłaszcza w sytuacji zaistnienia pilnej konieczności.
11) Zespół może wybrać Zastępcę Przewodniczącego.
12) Podczas ostatniego planowanego posiedzenia w danym roku kalendarzowym, Zespół ustala plan pracy Zespołu na kolejny rok.
13) Posiedzenia Zespołu może zwołać przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W razie wystąpienia pilnej konieczności, posiedzenie może być zwołane bez zbędnej zwłoki.
14) W indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w danej rodzinie, Zespół może utworzyć grupę roboczą.
15) Liczebność i skład grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.
16) Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.
17) Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.
18) Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi Gminy Wielowieś w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, za rok poprzedni.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »