| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-85(4)/2010/2011/1257/IX/RZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 stycznia 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Elektrociepłownię Zabrze S. A. z siedzibą w Zabrzu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku, zawartego w piśmie z dnia 13 grudnia 2010 r., przedsiębiorstwa energetycznego:
Elektrociepłownia Zabrze Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu
(zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem")

zmieniam

moją decyzję z dnia 5 lutego 2010r., Nr OKA-4210-91(7)/2009/2010/1257/IX/RZ, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez:

1) usunięcie z tabel zawartych w części 4 "Rodzaje oraz wysokość cen" taryfy dla ciepła, kolumn zatytułowanych "cena brutto" zawierających ceny uwzględniające podatek VAT w wysokości 22%,

2) dodanie w części 4 taryfy dla ciepła pod tabelami zawierającymi ceny ciepła zapisu o treści "Ustalone w taryfie ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.".

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 5 lutego 2010r., Nr OKA-4210-91(7)/2009/2010/1257/IX/RZ, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 marca 2011 r.

W części 4 "Rodzaje oraz wysokość cen" taryfy dla ciepła, stanowiącej załącznik do wspomnianej decyzji, zamieszczono tabele z cenami dla poszczególnych grup taryfowych obok wysokości netto zawierające również wysokości brutto tych cen.

Pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy polegającej na wykreśleniu wysokości brutto cen dla poszczególnych grup taryfowych. Usunięcie z tabel zawartych w części 4 "Rodzaje oraz wysokość cen" taryfy dla ciepła, kolumn zatytułowanych "brutto" powoduje, że wpisy zawarte pod tymi tabelami o treści: "Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%" nie znajdują już zastosowania.

Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Otrzymuje:

1)Elektrociepłownia Zabrze S. A.

ul. Wolności 416,

41-800 Zabrze

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »