| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/31/10 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie: art. 7 ust.1 pkt 19 , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr III/31/10
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

I. Postanowienia ogólne

1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

a) pomocniczości,

b) partnerstwa,

c) suwerenności,

d) efektywności,

e) uczciwej konkurencji,

f) jawności.

2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Miasta Piekary Śląskie,

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie miasta Piekary Śląskie.

4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt I ust.3 w sprawie poddanej konsultacji.

II.Szczegółowy sposób i formy przeprowadzania konsultacji

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze zarządzenia, które określa:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) formę konsultacji,

d) komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Piekary Śląskie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

2. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

a) pisemnej- poprzez przesłanie projektu akta miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt I ust.3,

b) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w pkt I ust.3,

c) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na: stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

3. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) mogą wyrażać opinie w sprawie konsultowanego aktu miejscowego w jeden z wybranych sposobów:

a) listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie,

b) elektronicznie na wskazany adres e-mailowy,

c) osobiście (ustnie do protokołu)

4. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające informacje o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

6. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, zawiadomienie o terminie, miejscu spotkania i przedmiocie konsultacji przekazuje się (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) podmiotom o których mowa w pkt I, ust.3, nie później niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjętych ustaleniach i wyrażonych opiniach. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

III. Postanowienia końcowe

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów, o których mowa w pkt I ust.3.

3. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, o którym mowa w pkt II ust.5 publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »