| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz 1591 z póżn. zm.) art. 9a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie {Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z pożn. zm.) Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1) Zespół powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2) Wójt Gminy powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów.

3) Do prac zespołu winni być włączeni, między innymi:

- pedagodzy szkolni,

- pediatrzy, pielęgniarki szkolne, pielęgniarki środowiskowe,

- policjanci, w tym przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą

- przedstawiciele organizacji pozarządowych, w szczególności zajmujących się pomocą dzieciom,

- pracownicy socjalni,

- kuratorzy społeczni i sądowi.

§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 4. Wójt Gminy Poczesna odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego

1) z własnej inicjatywy,

2) w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu.

§ 5. W miarę potrzeb pracę Zespołu mogą doraźnie wspierać:

- lekarze pierwszego kontaktu, położne,

- psychologowie,

- pozostali pracownicy placówek oświatowych,

- członkowie wspólnot religijnych, duchowni,

- personel klubów sportowych, w tym organizatorzy zajęć rekreacyjno- kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

§ 6. Do zadań Zespołu należy:

1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

4) inicjowania interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych,

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

7) ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych,

8) omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu,

9) prowadzenie dokumentacji pracy zespołu: protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań, wnioski.

§ 7. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym.

§ 8. 1) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Poczesna, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 9. Obsługę organizacyjno –techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej.

§ 10. W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze.

§ 11. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 12. Organizacja Zespołu oraz szczegółowe zasady jego działania uregulowane zostaną w Regulaminie Działania Zespołu Interdyscyplinarnego uchwalonym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Poczesna.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »