| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/28/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka zwane dalej regulaminem.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

1. Wójcie Gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Wręczyca Wielka;

2. Gminie - rozumie się przez to Gminę Wręczyca Wielka;

3. odpadach roślinnych - rozumie się przez to odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych lub prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z cmentarzy;

4. podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ustawy;

5. przedsiębiorstwie wywozowym - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

6. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

7. ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;

8. prawie budowlanym - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Dział II.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

Rozdział 1.
Obowiązki właścicieli nieruchomości

§ 4. W celu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości ich właściciele zobowiązani są do:

1. prowadzenia prawidłowej zbiórki selektywnej odpadów w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach ustawionych na terenie gminy;

2. przestrzegania zakazu składowania w pojemnikach, kontenerach i śmietnikach odpadów niebezpiecznych i odpadów z remontów;

3. usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, w tym z jej niezabudowanej części (podwórza, bramy, przejścia, place zabaw, zieleńce).

Rozdział 2.
Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych

§ 5. 1. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w miejscach, które nie są przeznaczone do tego celu, w szczególności, jeśli mycie powoduje zanieczyszczenie miejsc publicznych.

2. Doraźne naprawy i regulacja pojazdów mechanicznych, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być wykonywane na utwardzonym podłożu, a powstałe odpady usuwane w sposób zgodny z obowiązującym w gminie systemem zbierania odpadów pod warunkiem, że czynności te nie spowodują skażenia powierzchni ziemi lub wód podziemnych oraz uciążliwości dla sąsiadów.

3. Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

4. Na gminnych terenach użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw, regulacji i mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych

§ 6. 1. Odpady stałe należy gromadzić w kontenerach lub pojemnikach z przykrywami a w sytuacji wyjątkowej i krótkotrwałej w workach foliowych szczelnie zamkniętych z uniemożliwieniem dostępu do odpadów insektom, gryzoniom i innym zwierzętom oraz z zapewnieniem ochrony przed opadami atmosferycznymi.

2. Pojemniki do składowania przeterminowanych leków należy ustawić w aptekach, w miejscach umożliwiających swobodny dostęp konsumentów.

3. Urządzenia do gromadzenia odpadów stałych winny być ustawione na utwardzonym placu, w obrębie nieruchomości, w miejscach umożliwiających łatwy dojazd i dostęp w celu bezpiecznego opróżnienia, w sposób pozwalający na utrzymanie otoczenia w należytym stanie sanitarnym.

4. Urządzenia do zbierania i składowania odpadów komunalnych powinny być w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym oraz powinny być okresowo dezynfekowane.

5. Pojemność koszy ulicznych na odpady ustawianych na drogach, chodnikach, przystankach komunikacyjnych lub innych terenach użyteczności publicznej nie może przekraczać 120 l.

6. Pojemniki lub kosze uliczne umieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

7. Pojemniki lub kosze uliczne powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

§ 7. 1. Właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych powinni zapewnić gromadzenie odpadów komunalnych stałych w pojemnikach lub kontenerach o pojemności zapobiegającej przepełnianiu się tych urządzeń z zastrzeżeniem, że pojemność ta nie będzie mniejsza niż:

a) 60 l – dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 2 osób;

b) 120 l – dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 5 osób;

c) 240 l – dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób.

2. Odpady komunalne stałe w domach wielorodzinnych powinny być gromadzone w kontenerach o odpowiedniej pojemności z zastrzeżeniem, iż pojemność kontenerów dla każdego domu powinna w sumie być nie mniejsza od iloczynu liczby osób zamieszkujących w tym domu i pojemności 25 l.

3. Pojemność pojemników i kontenerów określona w ust. 1 i 2 obowiązuje przy częstotliwości wywozu określonej w § 12 ust.1 Urządzenia te mogą mieć mniejszą pojemność pod warunkiem, że częstotliwość wywozu nieczystości będzie odpowiednio większa.

Rozdział 4.
Obowiązki w zakresie gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i innych szczególnych odpadów

§ 8. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorstwu wywozowemu.

§ 9. Odpady niebezpieczne gromadzi się w następujący sposób:

1) leki przeterminowane - w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach;

2) zużyte baterie - w wyznaczonych punktach zbiórki- zlokalizowanych w placówkach oświatowych i w placówkach ich sprzedaży;

3) zużyte akumulatory - w placówkach handlowych oraz stacjach obsługi i naprawy samochodów;

4) inne odpady niebezpieczne - w przeznaczonych do tego punktach zbiórki

§ 10. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, w wyniku, której wytwarzane są odpady komunalne powinny gromadzić je w osobnych odpowiednio przeznaczonych do typu odpadów pojemnikach.

§ 11. 1) Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.

2) Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 12. 1. Odpady komunalne winny być usuwane z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Usuwanie nieczystości ciekłych powinno odbywać się z częstotliwością i w sposób zapobiegający zapełnianiu zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 13. 1. Wywóz odpadów stałych z koszy ustawionych przy drogach publicznych powinien odbywać się z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu.

2. Wywóz odpadów stałych z urządzeń przeznaczonych do ich gromadzenia znajdujących się na terenie cmentarzy powinien odbywać się niezwłocznie po ich zapełnieniu.

Dział III.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Rozdział 1.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

§ 14. Do obowiązków Gminy, przedsiębiorstw wywozowych i wszystkich mieszkańców należy ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do następujących ilości:

1) do 31 grudnia 2011 r. – nie więcej niż 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

2) do 31 grudnia 2013 r. – nie więcej niż 50 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

3) do 31 grudnia 2020 r. -nie więcej niż 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r

§ 15. Na odpady ulegające biodegradacji składają się:

1) odpady kuchenne i ogrodowe,

2) odpady papieru i tektury opakowaniowe,

3) odpady papieru i tektury nieopakowaniowe.

Rozdział 2.
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

§ 16. 1. Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków i budowli może być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą zezwolenie odpowiedniego organu.

2. Przewóz odpadów wymienionych w ust.1 może odbywać się tylko wyspecjalizowanym transportem.

3. Unieszkodliwianie odpadów z azbestu może odbywać się jedynie na specjalnych składowiskach.

Dział IV.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA

Rozdział 1.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do:

1) prowadzenia w miejscach publicznych psa na smyczy, a psa zagrażającego otoczeniu - w kagańcu;

2) usuwania zanieczyszczeń pochodzących od zwierząt z miejsc użyteczności publicznej.

2. Wprowadza się zakaz hodowli psów i kotów w budynkach wielorodzinnych i w budynkach wspólnotach mieszkaniowych.

3. Pozostawienie psa bez stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie w przypadku, gdy pies jest uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie należycie ogrodzonym, w sposób zapobiegający wydostaniu się psa na zewnątrz nieruchomości.

4. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób, a nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psu poza teren nieruchomości. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.

5. Zwierzęta bezdomne, ślepe, mioty przeznaczone do uśpienia, a także zwierzęta, którym ich właściciel nie jest w stanie zapewnić opieki mogą być dostarczone do schroniska za odpłatnością.

Rozdział 2.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie

§ 18. 1. Hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie na terenach i w budynkach do tego przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa budowlanego, sanitarnymi i o ochronie zwierząt.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych, dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

4. Koniowate, bydło, jeleniowate, świnie, owce mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oddalonych od granic osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 100m.

5. Utrzymywanie hodowli pszczół na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania 5m odległości od granicy z sąsiednią nieruchomością oraz 30m od budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi z wyjątkiem budynków zlokalizowanych na nieruchomości, na której znajdują się ule pszczele.

6. Do koni przeznaczonych do celów rekreacyjnych nie stosuje się wymogu odległości.

7. Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

8. Sprzątania po zwierzętach gospodarskich z terenów utwardzonych dróg.

Dział V.
OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA NA TERENIE GMINY

§ 19. 1. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli (zarządców) nieruchomości wielorodzinnych zlokalizowanych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka do przeprowadzenia deratyzacji na terenie użytkowanej nieruchomości i obiektów na niej zlokalizowanych.

2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają w szczególności:

1) pomieszczenia mieszkalne w obiektach, w których stwierdzono występowanie gryzoni i insektów;

2) wiaty śmietników;

3) korytarze piwniczne;

4) węzły cieplne;

5) przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

3. Trutkę na szczury i myszy należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku:

1) I termin – marzec – kwiecień;

2) II termin- wrzesień- październik

w ilości i według instrukcji stosowania.

§ 20. Deratyzację w innym terminie lub na innym obszarze niż wymienionym w ust. 1 i 3 należy przeprowadzić w przypadku nakazu Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.

Dział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 22. Traci moc Uchwała Nr XXIV/225/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na obszarze Gminy Wręczyca Wielka.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »