| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.4335-12/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

pomiędzy Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego

przy udziale Skarbnika Emilii Wojtuściszyn udzielającego kontrasygnaty, zwanym dalej Miastem

a

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Starosta – Adam Hajduk

- Wicestarosta – Andrzej Chroboczek

przy udziale Skarbnika Ewy Tapper udzielającego kontrasygnaty zwanym dalej Powiatem

§ 1. 1. Powiat przekazuje a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie - kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie w formie 4 – tygodniowych kursów.

§ 2. Kształcenie uczniów, o których mowa w § 1, będzie realizowane w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66), zwanego dalej Ośrodkiem, dla którego Miasto jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Miastu:

a) dotacji na realizację zadań określonych w § 1, w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów podejmujących kształcenie i jednostkowego kosztu kształcenia;

b) imiennej listy uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami, w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia wynosi 300 zł.

§ 4. 1. Dotacja, w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przez Powiat przekazana po każdorazowym otrzymaniu od Miasta imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie.

2. Powiat będzie przekazywał środki finansowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za każdy kurs przelewem bankowym na konto Ośrodka w banku BZ WBK SA nr 93 1090 1636 0000 0001 0741 4064 w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia.

3. Ośrodek po rozliczeniu kursu, nie później niż w terminie 14 dni, przekaże uzyskane środki finansowe na rachunek budżetu Miasta PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

§ 5. 1. Ośrodek, bezpośrednio po zakończeniu każdego kursu, zobowiązany jest do przekazania:

a) Powiatowi - wykazu uczniów uczestniczących w kursie oraz rozliczenie dotacji według wzoru przesłanego przez ośrodek;

b) Szkole - imiennych zaświadczeń o ukończeniu kursu lub nieukończeniu kursu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi rozliczenie otrzymanej przez Miasto dotacji.

3. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 10. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Raciborskiego.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Powiat: Miasto:

Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek

Prezydent Miasta


Janusz Kubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »