| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.4335-12/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

pomiędzy Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego

przy udziale Skarbnika Emilii Wojtuściszyn udzielającego kontrasygnaty, zwanym dalej Miastem

a

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Starosta – Adam Hajduk

- Wicestarosta – Andrzej Chroboczek

przy udziale Skarbnika Ewy Tapper udzielającego kontrasygnaty zwanym dalej Powiatem

§ 1. 1. Powiat przekazuje a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie - kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie w formie 4 – tygodniowych kursów.

§ 2. Kształcenie uczniów, o których mowa w § 1, będzie realizowane w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66), zwanego dalej Ośrodkiem, dla którego Miasto jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Miastu:

a) dotacji na realizację zadań określonych w § 1, w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów podejmujących kształcenie i jednostkowego kosztu kształcenia;

b) imiennej listy uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami, w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia wynosi 300 zł.

§ 4. 1. Dotacja, w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przez Powiat przekazana po każdorazowym otrzymaniu od Miasta imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie.

2. Powiat będzie przekazywał środki finansowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za każdy kurs przelewem bankowym na konto Ośrodka w banku BZ WBK SA nr 93 1090 1636 0000 0001 0741 4064 w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia.

3. Ośrodek po rozliczeniu kursu, nie później niż w terminie 14 dni, przekaże uzyskane środki finansowe na rachunek budżetu Miasta PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

§ 5. 1. Ośrodek, bezpośrednio po zakończeniu każdego kursu, zobowiązany jest do przekazania:

a) Powiatowi - wykazu uczniów uczestniczących w kursie oraz rozliczenie dotacji według wzoru przesłanego przez ośrodek;

b) Szkole - imiennych zaświadczeń o ukończeniu kursu lub nieukończeniu kursu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi rozliczenie otrzymanej przez Miasto dotacji.

3. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 10. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Raciborskiego.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Powiat: Miasto:

Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek

Prezydent Miasta


Janusz Kubicki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »