| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EKAP 11-R/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011

Zawarte w dniu 7 grudnia 2010 roku pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry reprezentowaną przez:

Zastępcę Burmistrza Piotra Skrabaczewskiego

a

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdanem Zdrojewskim

Na podstawie art. 5 ust.5 i 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz.155 z późn. zm.)

Ustala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając wniosek Zboru Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 41 uczniów zamieszkałych na terenie Gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Zbrosławice, Tworóg, Kalety, Bytom - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościała Zielonoświątkowego, w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach przy ul. J. Kochanowskiego 21. Lekcje religii realizowane są w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Tarnowskie Góry obejmują:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponosi koszty proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011, tj. dla 1 ucznia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu przypada 0,02 części z 10/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 wynoszą 1 465,00 złotych w 2010 roku oraz 1 521,37 złotych w 2011 roku.

Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2 , a które są ponoszone przez Gminę Tarnowskie Góry z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się przekazać Gminie Tarnowskie Góry środki na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 10/18 etatu tj.35,73 złotych miesięcznie w 2010 roku oraz 37,10 złotych miesięcznie w 2011 roku.

3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się przekazać Gminie Tarnowskie Góry środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 , za pośrednictwem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu na niżej wskazany rachunek Gminy Tarnowskie Góry w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Tarnowskich Górach: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Nr 64 2030 0045 1110 0000 0145 9870, do dnia 14 tego każdego miesiąca, z tym, że za okres 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku nie później niż do dnia 27 grudnia 2010 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011.

2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Środki finansowe zostaną wykorzystane do dnia 31 grudnia 2010 i rozliczone do dnia 20 stycznia 2011 roku.

Do 20 stycznia 2011 roku Gmina Tarnowskie Góry przedstawi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2010 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

Środki finansowe z roku budżetowego 2011 zostaną wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczonae do dnia 31 października 2011 roku. Do dnia 31 października 2011 roku Gmina Tarnowskie Góry przedstawi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

4. W przypadku, gdy kwota wynikająca z rozliczenia, o których mowa w ust. 3 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymała Gmina Tarnowskie Góry od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymała Gmina Tarnowskie Góry od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się do zwrotu kwoty pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2010/2011, tj. za okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku.

a) ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w warszawie za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Brzozowa 35, 00- 258 Warszawa, tel. 22 42 10 621.

b) ze stronny Gminy Tarnowskie Góry za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Urząd Miejski w Tarnowskich Górach - Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. 32 39 33 649.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzane wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla każdej ze stron, jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Piotr Skrabaczewski


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Zdrojewski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »