| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Racibórz; Starosty Raciborskiego

z dnia 16 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 19 lutego 2001 rpomiędzy:

Starostą Raciborskim – Adamem Hajdukiem – działającym na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

a

Prezydentem Miasta Racibórz – Mirosławem Lenkiem – działającym na podstawie art. 8 ust. 2a. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

§ 1. W porozumieniu z dnia 19 lutego 2001r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Opłaty serwisowe są ponoszone po połowie przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”;

2) skreśla się §5 w całości;

3) w §6. po ust. 4 dodaje się ust. 5-9 w brzmieniu:

„5. Starosta Raciborski zobowiązuje się do przekazywania w równych ratach miesięcznych, do dnia 10 każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2011 roku niżej wymienionych dotacji:

a) w kwocie 240.000,00zł. na rzecz Miasta Racibórz na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

b) w kwocie 400.891,00zł. na rzecz Miasta Racibórz na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 5 lit. „a” jest uzależniona i równa uzyskanym wpływom z działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w danym roku kalendarzowym. Nadwyżka ponad kwotę określoną w ust. 5 lit. „a” podlega rozliczeniu i przekazaniu do dnia 31 stycznia następnego roku.

7. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 5 lit. „b” jest uzależniona i równa wysokości dotacji celowej otrzymywanej od Miasta Racibórz na pomoc finansową uzupełnienia wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Określenie kwot, o których mowa w ust. 5 lit. „a” i „b” na dany rok budżetowy, począwszy od 1 stycznia 2012r. następuje wspólnie przez Starostę Raciborskiego i Prezydenta Miasta Racibórz w formie pisemnej i nie stanowi zmiany niniejszego porozumienia.

9. Dla dotacji, o których mowa w ust. 5 lit. „a” i „b” ustala się termin wykorzystania do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, natomiast termin rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych dotacji, o których mowa w ust. 5 lit. „a” i „b” ustala się do dnia 31 stycznia następnego roku.

4) skreśla się w całości §7 i §11;

5) §12 otrzymuje brzmienie:

"Z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia traci moc Porozumienie zawarte w dniu 27.08.1990r. Pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Raciborzu a Zarządem Miejskim w Raciborzu wraz z późniejszymi zmianami, a także Porozumienie zawarte w dniu 28.02.1991r. Pomiędzy Wojewodą Katowickim a Zarządem Miejskim w Raciborzu w sprawie gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z późniejszymi zmianami.”

6) zapisy §8 - §13 otrzymują numerację §7 - §12.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starosta Raciborski Prezydent Miasta Racibórz

Adam Hajduk Mirosław Lenk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »