| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EKAP 5-R/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011

Zawarte w dniu 21 grudnia 2010 roku pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry reprezentowaną przez:

Piotra Skrabaczewskiego - Zastępcę Burmistrza

a

Powiatem Tarnogorskim reprezentowanym przez:

Lucynę Ekkert - Starostę Tarnogórskiego,

Mariana Szukalskiego - Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) , w związku z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz.155 z późn. zm.)

Ustala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając wniosek Zboru Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 41 uczniów zamieszkałych na terenie Gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Zbrosławice, Tworóg, Kalety, Bytom - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościała Zielonoświątkowego, w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach przy ul. J.Kochanowskiego 21. Lekcje religii realizowane są w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Tarnowskie Góry obejmują: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 Składki na Fundusz Pracy, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjanych, proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 10/18 etatu, tj. dla 6 uczniów podlegających pod Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przypada 0,14 części z 10/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 wynoszą 1 465,00 złotych w 2010 roku oraz 1 521,37 złotych w 2011 roku.

Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2 , a które są ponoszone przez Gminę Tarnowskie Góry z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się przekazać Gminie Tarnowskie Góry dotację celowa na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 10/18 etatu tj.214,39 złotych miesięcznie w 2010 roku oraz 222,64 złotych miesięcznie w 2011 roku.

3. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się przekazać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2 , na rachunek Gminy Tarnowskie Góry w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Tarnowskich Górach: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Nr 64 2030 0045 1110 0000 0145 9870, do dnia 14 tego każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się przekazać Gminie Tarnowskie Góry do dnia 31 grudnia 2010 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011.

2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2010 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2010 i rozliczona do dnia 20 stycznia 2011 roku.

Do 20 stycznia 2011 roku Gmina Tarnowskie Góry przedstawi Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2010 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 31 października 2011 roku. Do dnia 31 października 2011 roku Gmina Tarnowskie Góry przedstawi Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o których mowa w ust. 3 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymała Gmina Tarnowskie Góry od Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, to Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymała Gmina Tarnowskie Góry od Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, to Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2010/2011, tj. za okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Zmiany w porozumieniu mogą byc wprowadzane wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy zlecającej zadanie.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.

§ 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla każdej ze stron, jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Tarnogórski

Lucyna Ekkert


Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Marian Szukalski

Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Piotr Skrabaczewski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr EKap 5-R/2010
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »