| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EKAP 5-R/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011

Zawarte w dniu 21 grudnia 2010 roku pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry reprezentowaną przez:

Piotra Skrabaczewskiego - Zastępcę Burmistrza

a

Powiatem Tarnogorskim reprezentowanym przez:

Lucynę Ekkert - Starostę Tarnogórskiego,

Mariana Szukalskiego - Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) , w związku z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz.155 z późn. zm.)

Ustala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając wniosek Zboru Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 41 uczniów zamieszkałych na terenie Gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Zbrosławice, Tworóg, Kalety, Bytom - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościała Zielonoświątkowego, w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach przy ul. J.Kochanowskiego 21. Lekcje religii realizowane są w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Tarnowskie Góry obejmują: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 Składki na Fundusz Pracy, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjanych, proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 10/18 etatu, tj. dla 6 uczniów podlegających pod Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przypada 0,14 części z 10/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 wynoszą 1 465,00 złotych w 2010 roku oraz 1 521,37 złotych w 2011 roku.

Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2 , a które są ponoszone przez Gminę Tarnowskie Góry z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się przekazać Gminie Tarnowskie Góry dotację celowa na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 10/18 etatu tj.214,39 złotych miesięcznie w 2010 roku oraz 222,64 złotych miesięcznie w 2011 roku.

3. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się przekazać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2 , na rachunek Gminy Tarnowskie Góry w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Tarnowskich Górach: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Nr 64 2030 0045 1110 0000 0145 9870, do dnia 14 tego każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się przekazać Gminie Tarnowskie Góry do dnia 31 grudnia 2010 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011.

2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2010 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2010 i rozliczona do dnia 20 stycznia 2011 roku.

Do 20 stycznia 2011 roku Gmina Tarnowskie Góry przedstawi Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2010 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 31 października 2011 roku. Do dnia 31 października 2011 roku Gmina Tarnowskie Góry przedstawi Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach.

4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o których mowa w ust. 3 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymała Gmina Tarnowskie Góry od Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, to Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymała Gmina Tarnowskie Góry od Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, to Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego ul. Andersa 61 w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2010/2011, tj. za okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Zmiany w porozumieniu mogą byc wprowadzane wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy zlecającej zadanie.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.

§ 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla każdej ze stron, jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Tarnogórski

Lucyna Ekkert


Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Marian Szukalski

Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Piotr Skrabaczewski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr EKap 5-R/2010
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »