| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ppkt d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje ;

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 28 741 385,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 19 743 279,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 998 106,00 zł

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 1, 1a, 1b.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32 953 335,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 19 320 951,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 13 632 384,00 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d .

3) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala się deficyt w wysokości 4 211 950,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 563 705,00 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 648 245,00 zł,

zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

2) Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1 lit. a,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 32 995,00 zł .

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 52 905,00 zł , z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 905,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Wskazuje się źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

3) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, do wysokości określonych w Tabelach nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d i 3 niniejszej uchwały,

4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa po 2011 roku

§ 7. 1) Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

T 1 Prognozowane dochody budżetu 2011 wg paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

T 1a Prognozowane dochody budżetu 2011 wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

T 1b Dotacje i dochody na zadania zlecone, powierzone i własne 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

T 2 Plan wydatków budżetu 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

T 2a Plan wydatków budżetu 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

T 2b Plan wydatków budżetu 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

T 2c Wydatki zadań zleconych, powierzonych i własnych 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

T 2d Wydatki budżetu 2011 wg paragrafów

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

T 3 Programy i projekty realiz ze środków Funduszy UE

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

T 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

T 5 Dochody i wydatki na realiz programów (problemy alkoholowe i przeciwdziałanie narkomanii)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

T 6 Źródła finansowania i wydatki na realiz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.pdf

Z 1 Dotacje udzielone z budżetu 2011

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik14.pdf

Z 2 Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2011

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik15.pdf

Z 3 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2011

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »