| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ppkt d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje ;

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 28 741 385,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 19 743 279,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 998 106,00 zł

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 1, 1a, 1b.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32 953 335,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 19 320 951,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 13 632 384,00 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d .

3) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala się deficyt w wysokości 4 211 950,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 563 705,00 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 648 245,00 zł,

zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

2) Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1 lit. a,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 32 995,00 zł .

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 52 905,00 zł , z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 905,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Wskazuje się źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

3) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, do wysokości określonych w Tabelach nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d i 3 niniejszej uchwały,

4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa po 2011 roku

§ 7. 1) Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

T 1 Prognozowane dochody budżetu 2011 wg paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

T 1a Prognozowane dochody budżetu 2011 wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

T 1b Dotacje i dochody na zadania zlecone, powierzone i własne 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

T 2 Plan wydatków budżetu 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

T 2a Plan wydatków budżetu 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

T 2b Plan wydatków budżetu 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

T 2c Wydatki zadań zleconych, powierzonych i własnych 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

T 2d Wydatki budżetu 2011 wg paragrafów

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

T 3 Programy i projekty realiz ze środków Funduszy UE

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

T 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

T 5 Dochody i wydatki na realiz programów (problemy alkoholowe i przeciwdziałanie narkomanii)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

T 6 Źródła finansowania i wydatki na realiz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.pdf

Z 1 Dotacje udzielone z budżetu 2011

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik14.pdf

Z 2 Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2011

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/13/2010 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik15.pdf

Z 3 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »