| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/11/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 10 w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Uchwala się co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 261 724 729 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 67 575 070 zł

b) majątkowe w kwocie 194 149 659 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 280 701 346 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 7 513 109 zł

b) majątkowe w kwocie 273 188 237 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 18 976 617 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 18 976 617 zł

§ 3. 1) Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 734 404 zł, z następujących tytułów:

a) pożyczki w kwocie 24 734 404 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

§ 4. 1) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 757 787 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1) Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 15 000 000 zł,

b) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 976 617 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 5 757 787 zł.

§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 281 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania innych zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15 000 000 zł,

2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 976 617 zł,

3) zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 5 757 787 zł,

4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu


mgr inż. Antoni Szlagor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/11/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Dochody Budżetu na 2011 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Dział

Rozdz.

Paragr.

Nazwa

Planowane dochody

1.

DOCHODY MAJĄTKOWE

194 149 659

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

194 149 659

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

194 149 659

6650

1. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

20 995 452

6297

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

173 154 207

2.

DOCHODY BIEŻĄCE

67 575 070

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

712 490

75095

Pozostała działalność

712 490

2707

1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

712 490

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

57 963 071

75814

Różne rozliczenia finansowe

57 963 071

0970

1. wpływy z różnych dochodów

57 963 071

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8 899 509

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6 514 553

0750

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu

118 500

0920

2. Pozostałe odsetki

2 341 870

0970

3. Wpływy z różnych dochodów

4 054 183

90095

Pozostała działalność

2 384 956

2900

1. Wpływy z wpłat gmin na utrzymanie Związku

2 384 956

750

RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE

712 490

758

RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE

57 963 071

900

RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE

203 049 168

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

261 724 729


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/11/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Planowane wydatki budżetu na 2011 r

Dział

Rozdział

Paragraf

Czwarta cyfra paragrafu

Treść

Planowane wydatki na 2011 r /w zł/

Ogółem

z tego:

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

750

Administracja publiczna

3 000 746,00

2 975 746,00

25 000,00

75095

Pozostała działalność

3 000 746,00

2 975 746,00

25 000,00

302

0

Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń

2 000,00

2 000,00

303

0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

57 240,00

57 240,00

401

0

Wynagrodzenia pracowników

277 012,00

277 012,00

401

7

Wynagrodzenia pracowników

1 318 351,00

1 318 351,00

401

9

Wynagrodzenia pracowników

232 650,00

232 650,00

404

0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 730,00

18 730,00

404

7

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

86 930,00

86 930,00

404

9

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 341,00

15 341,00

411

0

Składki na ubezpieczenie społeczne (15,29%)

49 535,00

49 535,00

411

7

Składki na ubezpieczenie społeczne (15,29%)

214 868,00

214 868,00

411

9

Składki na ubezpieczenie społeczne (15,29%)

37 918,00

37 918,00

412

0

Składki na Fundusz Pracy (2,45%)

6 395,00

6 395,00

412

7

Składki na Fundusz Pracy (2,45%)

29 396,00

29 396,00

412

9

Składki na Fundusz Pracy (2,45%)

5 187,00

5 187,00

414

0

Wpłaty na PFRON

26 300,00

26 300,00

417

0

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000,00

30 000,00

421

0

Zakup materiałów i wyposażenia

74 123,00

74 123,00

424

0

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

1 000,00

1 000,00

426

0

Zakup energii, gazu, wody

49 200,00

49 200,00

427

0

Zakup usług remontowych

12 200,00

12 200,00

428

0

Zakup usług zdrowotnych

1 200,00

1 200,00

430

0

Zakup usług pozostałych

63 670,00

63 670,00

435

0

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 640,00

2 640,00

436

0

Opłaty z tyt. usług telekom. telef. komórkowej

22 200,00

22 200,00

437

0

Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej

9 600,00

9 600,00

439

0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

1 000,00

1 000,00

440

0

Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale

26 352,00

26 352,00

440

7

Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale

134 640,00

134 640,00

440

9

Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale

58 608,00

58 608,00

441

0

Podróże służbowe krajowe

43 260,00

43 260,00

442

0

Podróże służbowe zagraniczne

10 000,00

10 000,00

443

0

Różne opłaty i składki

13 000,00

13 000,00

444

0

Odpisy na ZFŚS

28 600,00

28 600,00

450

0

Post. podatki na rzecz budżetu j.s.t

100,00

100,00

451

0

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 000,00

1 000,00

452

0

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

500,00

500,00

461

0

Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego

3 000,00

3 000,00

470

0

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

12 000,00

12 000,00

606

0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.

25 000,00

25 000,00

758

Różne rozliczenia

281 000,00

74 700,00

206 300,00

75818

Rezerwa ogólna

281 000,00

74 700,00

206 300,00

481

0

Rezerwy

74 700,00

74 700,00

680

0

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

206 300,00

206 300,00

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

277 419 600,00

4 462 663,00

272 956 937,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

277 419 600,00

4 462 663,00

272 956 937,00

426

0

Zakup energii, gazu, wody

300 000,00

300 000,00

430

0

Zakup usług pozostałych

2 091 663,00

2 091 663,00

448

0

Podatek od nieruchomości

29 500,00

29 500,00

452

0

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

2 041 500,00

2 041 500,00

605

0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

61 708 804,00

61 708 804,00

605

7

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

173 154 207,00

173 154 207,00

605

9

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38 093 926,00

38 093 926,00

Wydatki ogółem, w tym:

280 701 346,00

7 513 109,00

273 188 237,00

Dział 750 Rozdział 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
– Pozostała działalność

3 000 746,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 975 746,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

782 617,00

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170)

381 672,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4140, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4350, §4360, §4370, §4390, §4400,
§4410, §4420, §4430, §4440, §4500, §4510, §4520, §4610, §4700)

400 945,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030)

59 240,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2,
Ustawy o finansach publicznych, w tym na:

2 133 889,00

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4017, §4019, §4047, §4049, §4117, §4119, §4127, §4129)

1 940 641,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4407, §4409)

193 248,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

25 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

25 000,00

inne wydatki niż związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2, ustawy o finansach publicznych (§6060)

25 000,00

Dział 758 Rozdział 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwa ogólna

281 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

74 700,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

74 700,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4810)

74 700,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

206 300,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

206 300,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§6800)

206 300,00

Dział 900 Rozdział 90001 GOSPODARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– Gospodarka ściekowa i ochrona wód

277 419 600,00

WYDATKI BIEŻĄCE

4 462 663,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

4 462 663,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4260, §4300, §4480, §4520)

4 462 663,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

272 956 937,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,
Ustawy o finansach publicznych (§6050, §6057, §6059)

272 956 937,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/11/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2011 r. Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Przychody budżetu:

1. 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

24 734 404 zł

2. Dochody budżetu

261 724 729 zł

Razem przychody i dochody budżetu:

286 459 133 zł

Rozchody budżetu:

1. 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

5 757 787 zł

2. Wydatki budżetu

280 701 346 zł

Razem rozchody i wydatki budżetu:

286 459 133

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »