| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-7(4)/2011/195/IXA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 18 stycznia 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz.1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 stycznia 2011 r. znak: PEC/DE/130/2011,
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,
przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego w dniu 10 stycznia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 28 grudnia 2010 r. Nr OKR-4210-39(15)/2010/195/IX/JI.

Uzasadnieniem wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła, jest istotna zmiana warunków prowadzenia działalności, w związku ze zmianą taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z dnia 16 grudnia 2010 r. DTA-4212-53(8)/2010/652/III/AG, która to zmiana skutkuje zmniejszeniem kosztów zużycia tego paliwa przez Przedsiębiorstwo energetyczne, a tym samym zmniejszeniem kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. Mając na uwadze powyższe podano w taryfie stawki opłat za ciepło uwzględniające zmianę taryfy dla paliw gazowych.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes URE zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 28 grudnia 2010 r. Nr OKR-4210-39(15)/2010/195/IX/JI, pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub w części ( art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Małopolskiego, Łódzkiego, i Śląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województw: Małopolskiego, Łódzkiego i Śląskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek- Zaremba

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chrzanowie

ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów,

2. Wojewodowie: Małopolski, Łódzki i Śląski

3. a/a.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) w związku z treścią ząłacznika do tej ustawy (część I pkt 53).

Józef Indyka - st. specjalista

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-7(4)/2011/195/IXA/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

zmiana taryfy 2011 PEC Chrzanów zmiana 05.01.2011

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »