| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Buczkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami),

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Wójt Gminy powołuje zespół interdyscyplinarny.

§ 2. 1. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego poprzedza wystąpienie do podmiotów wskazanych w art. 9a ustawy, o której mowa w § 1 uchwały o wskazanie kandydatów do zespołu.

2. O odwołaniu członka zespołu Wójt niezwłocznie informuje podmiot, który wskazał danego członka zespołu.

§ 3. 1. Wójt Gminy powołuje i odwołuje członków zespołu interdyscyplinarnego w formie zarządzenia.

2. Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 30 dni od dnia powołania zespołu.

3. Na pierwszym posiedzeniu zespół interdyscyplinarny dokonuje wyboru spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza zespołu.

4. Zespół interdyscyplinarny podejmuje swoje decyzje w formach przewidzianych odrębnymi przepisami, a w przypadku ich braku w formie uchwały lub podjętego w danej sprawie stanowiska zapisanego w protokole posiedzenia zespołu.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zespołu interdyscyplinarnego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

6. Z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego sporządza się protokoły.

§ 4. 1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w szczególności:

1) ustala przedmiot i terminy posiedzeń zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom zespołu;

3) reprezentuje zespół na zewnątrz.

3. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący zespołu:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zespołu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie zespołu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. W razie nieobecności przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący zespołu.

§ 5. Zespół w terminie do 31 stycznia każdego roku przygotowuje i przedkłada Wójtowi Gminy sprawozdanie roczne ze swojej działalności za rok poprzedni.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr L/266/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 paździenrika 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Buczkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Żądło

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Halina Kochalska

Analityk Gold Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »