| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Buczkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami),

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Wójt Gminy powołuje zespół interdyscyplinarny.

§ 2. 1. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego poprzedza wystąpienie do podmiotów wskazanych w art. 9a ustawy, o której mowa w § 1 uchwały o wskazanie kandydatów do zespołu.

2. O odwołaniu członka zespołu Wójt niezwłocznie informuje podmiot, który wskazał danego członka zespołu.

§ 3. 1. Wójt Gminy powołuje i odwołuje członków zespołu interdyscyplinarnego w formie zarządzenia.

2. Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 30 dni od dnia powołania zespołu.

3. Na pierwszym posiedzeniu zespół interdyscyplinarny dokonuje wyboru spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza zespołu.

4. Zespół interdyscyplinarny podejmuje swoje decyzje w formach przewidzianych odrębnymi przepisami, a w przypadku ich braku w formie uchwały lub podjętego w danej sprawie stanowiska zapisanego w protokole posiedzenia zespołu.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zespołu interdyscyplinarnego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

6. Z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego sporządza się protokoły.

§ 4. 1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w szczególności:

1) ustala przedmiot i terminy posiedzeń zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom zespołu;

3) reprezentuje zespół na zewnątrz.

3. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący zespołu:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zespołu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie zespołu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. W razie nieobecności przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący zespołu.

§ 5. Zespół w terminie do 31 stycznia każdego roku przygotowuje i przedkłada Wójtowi Gminy sprawozdanie roczne ze swojej działalności za rok poprzedni.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr L/266/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 paździenrika 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Buczkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »