| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/469/2010 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Wilkowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Anna Maślanka


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/469/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 9 listopada 2010 r.

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. nr 175 póz. 1362 z późn, zmianami),

b) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 139 poz. 992 z późn. zmianami),

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami),

d) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. nr 1 poz. 7 z późn. zmianami),

e) uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach,

f) innych, własnych aktów prawnych,

g) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Wilkowice.

2. Ośrodek podlega Wójtowi Gminy Wilkowice, który sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje terytorium Gminy Wilkowice.

Rozdział 2.
Cele i działania

§ 3. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwej gminy polegające w szczególności na:

a) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,

b) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

c) przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

d) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

e) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych polegające w szczególności na:

a) prowadzeniu postępowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych,

b) wypłacaniu świadczeń rodzinnych.

3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu zaliczek alimentacyjnych polegające w szczególności na:

a) rozliczaniu zaliczek alimentacyjnych zwróconych przez dłużników.

4. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zadania z pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające w szczególności na:

a) prowadzeniu postępowania w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

b) wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

c) prowadzeniu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

5. Ponadto Ośrodek realizuje zadania zlecone innymi ustawami, powierzone w ramach zawartych porozumień oraz zadania zlecone przez Radę Gminy Wilkowice.

§ 4. W ramach zadań określonych w § 3 ust. I Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 5. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z instytucjami, sądami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor Ośrodka jest zatrudniany przez Wójta Gminy Wilkowice.

3. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka.

§ 7. 1. W skład ośrodka wchodzą:

a) Dyrektor,

b) Główny księgowy,

c) Komórka ds. Pomocy Społecznej,

d) Komórka ds. Świadczeń Rodzinnych.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka w „Regulaminie Organizacyjnym” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

§ 8. Dyrektor Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Wilkowice oraz w zakresie zadań zleconych po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową na ich realizację.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 10. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nienormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.

2. Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »