| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/470/2010 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Anna Maślanka


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/470/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 9 listopada 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje w liczbie:

1) 1 przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) 1 przedstawiciel oświaty;

4) 1 przedstawiciel ochrony zdrowia;

5) 1 przedstawiciel Policji;

6) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych,

7) 1 kurator sądowy .

2. Wójt zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt. 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta.

5. Wójt odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

w trybie właściwym dla jego powołania.

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

11. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

12. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. W skład grupy roboczej mogą wchodzić członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, a także osoby spoza zespołu.

13. Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.

14. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb i indywidualnego przypadku.

15. Grupy robocze informują Zespól o wynikach swojej pracy.

16. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »